วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แนะใช้ประโยชน์ “เอฟทีเอ” เต็มพิกัด

นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ปี 2558 ซึ่งประเทศอาเซียนจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือได้อย่างเสรี และเงินทุนได้เสรียิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในอาเซียน ซึ่งผู้ประกอบการ หรือผู้ส่งออกไทยต้องให้ความสำคัญกับการใช้สิทธิประโยชน์จาก Free Trade Area (FTA) หรือเอฟทีเอของไทยกับประเทศคู่ค้า ซึ่งจะช่วยให้ได้รับประโยชน์จากการประหยัดภาษีเพิ่มให้มากขึ้น

ทั้งนี้ เอฟทีเอ หมายถึงการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ เพื่อลดภาษีศุลกากร ระหว่างกันภายในกลุ่มลงให้เหลือน้อยที่สุด หรือ 0% และใช้อัตราภาษีปกติที่สูงกว่ากับประเทศนอกกลุ่ม สศอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานในการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรม ได้ให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากเอฟทีเอ จึงได้มอบให้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ดำเนินโครงการการใช้สิทธิประโยชน์จากเอฟทีเอฉบับต่างๆ ที่ประเทศไทยได้จัดทำกับประเทศคู่ค้าสำคัญต่างๆ หลายประเทศ อาทิ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น

สำหรับการใช้สิทธิประโยชน์จากเอฟทีเอปีที่ผ่านมา ภาคส่งออกไทย ได้รับประโยชน์ด้านภาษีจากเอฟทีเอ รวมมูลค่าภาษีที่ประหยัดได้ 135,855 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ประมาณ 25,013 ล้านบาท โดยผู้ที่ส่งออกสินค้าไปยังอาเซียน ได้รับประโยชน์สูงสุดถึง 83,720 ล้านบาท สินค้าส่งออกที่สามารถประหยัดภาษีศุลกากรภายใต้ เอฟทีเอ มากที่สุดในปีที่ผ่านมา คือสินค้ากลุ่มยานยนต์ 39,569 ล้านบาท กลุ่มอาหาร 18,327 ล้านบาท พลาสติก 11,291 ล้านบาท ขณะที่ภาคนำเข้าได้รับประโยชน์ มูลค่า 91,310 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ประมาณ 225 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผู้นำเข้าสินค้าจากอาเซียนและจีน

“ในภาพรวม แม้ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าของไทย ที่ค้าขายกับอาเซียนได้รับประโยชน์ในระดับสูง แต่ก็ยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากเอฟทีเอในภาพรวมได้อย่างเต็มที่ โดยหากสามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ จะสามารถประหยัดภาษี เพิ่มขึ้นได้อีก 116,934 ล้านบาทสำหรับผู้ส่งออก และ 41,015 ล้านบาท สำหรับผู้นำเข้า”.

สศอ. แนะผู้ประกอบการ หรือผู้ส่งออกไทยต้องให้ความสำคัญกับการใช้สิทธิประโยชน์จาก Free Trade Area (FTA) หรือเอฟทีเอของไทยกับประเทศคู่ค้า ซึ่งจะช่วยให้ได้รับประโยชน์จากการประหยัดภาษีเพิ่มให้มากขึ้น 17 มิ.ย. 2557 03:40 17 มิ.ย. 2557 03:40 ไทยรัฐ