วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์แนะผู้ประกอบการวางแผนลงทุน ทำธุรกิจผู้สูงอายุที่ฮ่องกง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แนะผู้ประกอบการไทย ทำธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในฮ่องกง หลังพบมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และไทยมีจุดแข็งด้านการให้บริการ

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง ประเทศฮ่องกง ได้รายงานว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสมากในการทำธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในฮ่องกง เพราะฮ่องกงมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีการคาดการณ์ว่า ภายในปี 2584 ราวหนึ่งในสามของประชากรฮ่องกงจะมีอายุเกิน 65 ปีหรือมากกว่า และในอนาคตอาจมีการสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (เนิร์ซซิ่ง โฮม) แทนโรงเรียนสำหรับเด็ก เพราะนอกจากประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นแล้ว คนในวัยแรงงานของฮ่องกงยังมีบุตรน้อยลง ส่งผลให้ฮ่องกงเป็นเมืองที่มีอัตราการเกิดต่ำที่สุดในโลกอีกเมืองหนึ่ง

ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการไทยอาจพิจารณามาเปิดบริการดูแลด้านสุขภาพแบบครบวงจรที่ฮ่องกง โดยอาจจะให้บริการแบบเนิร์ซซิ่ง โฮมสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เพราะที่อยู่อาศัยในฮ่องกงค่อนข้างขาดแคลน และในปัจจุบันลูกหลานชาวฮ่องกงแยกตัวออกไปมีครอบครัวเอง ทำให้ผู้สูงอายุต้องอยู่คนเดียวอย่างไม่มีผู้ดูแล และแม้ว่ารัฐบาลฮ่องกงจะให้การอุดหนุนด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนในบางส่วน แต่ก็ยังมีผู้สูงอายุอีกมากที่ยังขาดที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม หรือไม่สามารถจ่ายเงินค่าบริการ ดูแลทางสุขภาพหรือการแพทย์ได้ เพราะมีราคาสูง เกินไป ประกอบกับเนิร์ซซิ่ง โฮม ที่เปิดให้บริการ ของภาคเอกชนก็มีราคาสูงมากด้วย

“จึงเป็นโอกาสดีของไทยที่จะพิจารณาเข้าไปทำธุรกิจดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ขณะเดียวกันไทยก็ยังมีศักยภาพในด้านการแพทย์ ที่ชาวฮ่องกงให้ความไว้วางใจ ค่าบริการที่ต่ำกว่าแพทย์ในฮ่องกงมาก แรงงานด้านการแพทย์ของไทยมีความได้เปรียบด้านการให้บริการก็อาจไปทำงานดูแลผู้สูงอายุในฮ่องกง เพราะฮ่องกงขาดแคลนแรงงานด้านการแพทย์ด้วย”

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยอาจเจาะกลุ่มตลาดวัยทำงาน ที่มีรายได้ปานกลาง-สูง นอกเหนือจากกลุ่มผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ระหว่างกัน ในลักษณะความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับด้านสุขภาพของไทย เพื่อจัดทำโครงการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ซึ่งนอกจากจะดึงดูดให้ชาวฮ่องกงหันกลับมาเที่ยวไทยแล้ว ยังส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการแพทย์และด้านสุขภาพของไทยเป็นที่รู้จักในฮ่องกงมากขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความเชื่อมั่นในงานบริการด้านสุขภาพของไทย ดังนั้นในการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) อาเซียน-ฮ่องกง ไทยควรจะหยิบยกประเด็นการจัดทำข้อตกลงการยอมรับร่วม (เอ็มอาร์เอ) ในสาขาการแพทย์ พยาบาล หรือผู้ให้บริการทางสุขภาพ เพื่อให้นักวิชาชีพและแรงงานฝีมือไทยในสาขาดังกล่าว สามารถให้บริการด้านการแพทย์และสุขภาพในฮ่องกงได้ง่ายขึ้น.

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แนะผู้ประกอบการไทย ทำธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในฮ่องกง หลังพบมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และไทยมีจุดแข็งด้านการให้บริการ 17 มิ.ย. 2557 03:10 ไทยรัฐ