วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มอบรางวัล 'งานวิจัย-วิทยานิพนธ์' ด้านครอบครัวดีเด่น

พม.จัดการประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ "ครอบครัวอบอุ่น...พลังการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย" ด้าน ปลัด พม.มอบรางวัลผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว 6 รางวัล…


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 16 มิ.ย. 57 นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ "ครอบครัวอบอุ่น...พลังการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย" พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว จำนวนทั้งสิ้น 6 รางวัล แบ่งเป็นผลงานวิจัย จำนวน 2 รางวัล และผลงานวิทยานิพนธ์ จำนวน 4 รางวัล ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

โดยนายวิเชียร กล่าวว่า การประชุมวิชาการด้านครอบครัว เป็นงานที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2552 โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กับสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย และสำหรับปี 2557 นี้ ได้ร่วมกันจัดงาน ภายใต้หัวข้อ “ครอบครัวอบอุ่น...พลังการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย” เพื่อเป็นการเน้นย้ำว่าครอบครัวยังเป็นพลังสำคัญที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม ซึ่งถือเป็นการฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ครอบครัวสากล และเป็นการประกาศเกียรติคุณผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว และนำเสนอผลงานวิชาการด้านครอบครัว รวมทั้งเป็นเวทีวิชาการที่ส่งเสริมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีทางวิชาการและเครือข่ายคนทำงานด้านครอบครัวทุกภาคส่วน อันนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อการเสริมสร้างให้ครอบครัวเป็นพลังของสังคมไทย โดยการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย นักวิชาการ นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา เครือข่ายครอบครัว ผู้แทนองค์กรรัฐ องค์กรเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไป จำนวนกว่า 350 คน

นายวิเชียร กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมหลักภายในงาน ประกอบด้วย การประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว จำนวนทั้งสิ้น 6 รางวัล แบ่งเป็น ผลงานวิจัย จำนวน 2 รางวัล และผลงานวิทยานิพนธ์ จำนวน 4 รางวัล การนำเสนองานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว การปาฐกถา “ครอบครัวอบอุ่น...พลังการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย” การนำเสนอผลงานวิจัย รายงานสถานการณ์ด้านครอบครัวในสังคมไทย และทรรศนะทางวิชาการ นิทรรศการความรู้ ผลงานทางวิชาการ ด้านครอบครัว และการมอบรางวัลโทรทัศน์ในดวงใจ (Family Award 2013)

"การแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ ไม่เพียงแต่อาศัยความปรารถนาดี และความตั้งใจจริง แต่ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้การแก้ไขปัญหานั้นถูกจุด โดยเฉพาะการดำเนินการในระดับนโยบาย องค์ความรู้ มีความจำเป็นและสำคัญมาก ในการพัฒนานโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว และเสริมสร้างสถาบันครอบครัวของไทยให้เข้มแข็ง เราจึงจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ จากบุคลากรด้านวิชาการที่มีคุณภาพ ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นด้านครอบครัวในเชิงนโยบาย ด้วยทางเลือกที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหา รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว กระทรวงฯ จึงจะสามารถดำเนินการด้านครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพได้" นายวิเชียร กล่าว.

พม.จัดการประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ "ครอบครัวอบอุ่น...พลังการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย" ด้าน ปลัด พม.มอบรางวัลผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว 6 รางวัล…
 16 มิ.ย. 2557 12:44 16 มิ.ย. 2557 13:24 ไทยรัฐ