วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดันแผนคุณธรรมฟื้นประเทศไทย 'ความดี-ซื่อตรง-รับผิดชอบ'

วธ.เตรียมดันแผนฟื้นฟูคุณธรรมคนไทย 'ความดี-ซื่อตรง-รับผิดชอบ' เพื่อขับเคลื่อนไปสู่คนทั้งประเทศ ให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ก่อนเสนอ คสช. อนุมัติ…

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรมว่า ศูนย์คุณธรรมได้เสนอแผนฟื้นฟูคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยต่อที่ประชุม เพื่อนำไปขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม และเป็นหัวใจในการปฏิบัติ ช่วยฟื้นฟูรากฐานการดำเนินชีวิตของคนในประเทศ ซึ่งจะขับเคลื่อนใน 3 ด้าน ได้แก่ ความดี ความซื่อตรง และความรับผิดชอบ โดยให้เป็นแกนหลักในการประคองให้คุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยอยู่ในครรลองที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ในที่ประชุมมีมติเห็นว่า ในแผนดังกล่าวจะต้องปรับให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขับเคลื่อนไปสู่คนทั้งประเทศ ให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ โดยจะต้องจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ เพื่อมอบให้เครือข่ายที่มีอยู่รับไปดำเนินการกับคนในพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด

นายปรีชา กล่าวอีกว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบหมายให้ศูนย์คุณธรรมดำเนินการปรับแผนอย่างเร่งด่วน เพราะทั้งความดี ความซื่อตรง และความรับผิดชอบล้วนสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศของ คสช. ในการลดความรุนแรงและแก้ไขปัญหาทางสังคม คืนความสุขให้สังคมไทย สร้างความสมานฉันท์ ปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนทางสังคม และสร้างความเข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกัน และยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งนี้ เมื่อแผนดังกล่าวดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะนำเสนอต่อฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช. เพื่อพิจารณาทันที

"ปลายเดือน มิ.ย. วธ.จะเชิญเครือข่ายทางวัฒนธรรม ทั้งประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประธานสภาวัฒนธรรมเขตในกรุงเทพมหานคร วัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ 878 อำเภอทั่วประเทศ รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ วธ.ในส่วนกลาง กว่า 2,000 คน มาร่วมประชุมและรับแผนฟื้นฟูคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยไปขับเคลื่อนลงสู่ภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ" นายปรีชา กล่าว.

วธ.เตรียมดันแผนฟื้นฟูคุณธรรมคนไทย 'ความดี-ซื่อตรง-รับผิดชอบ' เพื่อขับเคลื่อนไปสู่คนทั้งประเทศให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ก่อนเสนอ คสช.อนุมัติ… 16 มิ.ย. 2557 12:37 16 มิ.ย. 2557 13:45 ไทยรัฐ