วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพลชี้ ดัชนีเชื่อมั่นศักยภาพประเทศเพิ่มขึ้น

กรุงเทพโพลล์ สำรวจดัชนีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพประเทศไทยเพิ่มขึ้น 4.87 คะแนน จาก 3.47 คะแนน ขณะที่ค่าความเชื่อมั่นการบริหารประเทศ คสช. สูงสุด

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. มีรายงานว่า กรุงเทพโพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อศักยภาพประเทศไทยในปัจจุบัน และอนาคตอีก 6 เดือนข้างหน้า” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศจำนวน 1,093 คน สรุปผลได้ดังนี้

ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยเฉลี่ยรวมทุกด้าน 4.87 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 โดยปรับสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจในปี 2554 ซึ่งมีคะแนนเท่ากับ 3.47 คะแนน เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นในแต่ละด้านพบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อความสามารถในการบริหารประเทศ ณ ปัจจุบัน ของ คสช. ได้คะแนนมากที่สุด 5.96 คะแนน

ขณะที่มีความเชื่อมั่นด้านการเมือง 5.02 คะแนน ด้านเศรษฐกิจ 4.98 คะแนน ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 4.62 คะแนน ส่วนความเชื่อมั่นต่อการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันมีคะแนนต่ำที่สุด เพียง 3.87 คะแนน

เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในอีก 6 เดือนข้างหน้า ร้อยละ 66.8 เชื่อว่าจะดีขึ้น รองลงมาร้อยละ 25.1 เชื่อว่าจะเหมือนเดิม และมีเพียงร้อยละ 8.4 ที่เชื่อว่าจะแย่ลง ทั้งนี้ ยังพบว่า ประชาชนร้อยละ 67.2 มีความภูมิใจในความเป็นคนไทยมากที่สุด

กรุงเทพโพลล์ สำรวจดัชนีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพประเทศไทยเพิ่มขึ้น 4.87 คะแนน จาก 3.47 คะแนน ขณะที่ค่าความเชื่อมั่นการบริหารประเทศ คสช. สูงสุด .... 16 มิ.ย. 2557 12:32 16 มิ.ย. 2557 12:59 ไทยรัฐ