วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คสช.ให้แรงงานต่างด้าว ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง ย้ำ ไม่ได้กวาดล้าง

ทีมโฆษกคสช. ย้ำ ไม่มีนโยบายกวาดล้างแรงงานต่างด้าว แต่ต้องจัดระเบียบใหม่ หลังปัญหาสะสมมานับ 10 ปี แรงงานต่างด้าวต้องขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง

วันที่ 16 มิ.ย. พ.อ.วินธัย สุวารี ทีมโฆษก คสช. ระบุ คสช.ไม่มีนโยบายกวาดล้าง แต่ต้องลงพื้นที่ทุกแห่งที่มีแรงงานผิดกฎหมายเพื่อ รับทราบปัญหา บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ซึ่งมีปัญหาสะสมมานานนับ 10 ปี โดยบูรณาการงานของกระทรวงต่างๆ ให้เป็นไปในแนวทางและหลักการเดียวกัน ให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยยึดหลักมนุษยธรรมและเป็นไปตามหลักสากล เกิดผลดีแก่ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว การดูแลด้านสาธารณสุข ให้กับแรงงานต่างด้าวอย่างทั่วถึง และถูกหลักสุขอนามัย

โดยเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน และจริงจัง คือ การแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ การทุจริตของเจ้าหน้าที่ นายหน้าต่างๆ และการสะสางคดีความที่ยังคั่งค้าง อยู่อย่างเป็นธรรมและตามหลักสากล สำหรับการดำเนินการด้านอื่นๆ ในภาพรวมจะดำเนินการควบคู่กันไป ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว ดำเนินกิจการไปตามปกติ และดูแลให้อยู่ในความเรียบร้อย การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว จะดำเนินการที่เป็นเหตุเป็นผล สมกับความเป็นจริง และการดำเนินชีวิตประจำวัน ที่สำคัญจะต้องส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและประเทศชาติ เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง อย่างยั่งยืนต่อไป

"นโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว สำหรับการแก้ปัญหาเร่งด่วน ได้แก่ แรงงานประมง หรือทำงานทางเรือ ซึ่งควบคุมยากกว่าแรงงานทางบก รวมทั้ง แรงงานสิ่งทอและไร่อ้อย โดยแนวทางแก้ปัญหา ให้ดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง แรงงานต่างด้าว ต้องขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง ทำงานได้อย่างเปิดเผย ไม่ต้องหลบซ่อน รวมทั้งได้รับการดูแล รักษาพยาบาลอย่างถูกหลักสุขลักษณะ" พ.อ.วินธัย กล่าว.

ทีมโฆษกคสช. ย้ำ ไม่มีนโยบายกวาดล้างแรงงานต่างด้าว แต่ต้องจัดระเบียบใหม่ หลังปัญหาสะสมมานับ 10 ปี แรงงานต่างด้าวต้องขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง 16 มิ.ย. 2557 10:32 16 มิ.ย. 2557 10:51 ไทยรัฐ


advertisement