วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตรงไปตรงมา

หลังการยึดอำนาจผ่านไป 3 สัปดาห์ สถานการณ์ตึงเครียดก็เริ่มผ่อนคลาย การใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นก็เริ่มลดระดับลง

ประกอบกับไม่พบการเคลื่อนไหวที่จะก่อความวุ่นวาย และไม่ปรากฏสิ่งบอกเหตุที่จะนำไปสู่ความรุนแรง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หน.คสช.จึงเห็นสมควร “ยกเลิกประกาศเคอร์ฟิว” เพื่อคืนสิทธิเสรีภาพให้คนไทยทั่วประเทศกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ 100 เปอร์เซ็นต์

ใครอยากออกไปสูดอากาศนอกบ้านยามวิกาลก็เชิญตามสบาย

ใครจะทำมาค้าขายก็เชิญได้ตลอด 24 ชั่วโมง

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่ามาตรการเคอร์ฟิว เป็นตัวชี้วัดสถานการณ์บ้านเมืองโดยตรง

การยกเลิกเคอร์ฟิวชี้ว่าสถานการณ์ขณะนี้ “นิ่ง” ในระดับน่าพอใจ

อย่างไรก็ตาม...การยกเลิกเคอร์ฟิว เป็นเพียงสัญญาณที่ดีในระยะสั้นเท่านั้นเอง

แต่สัญญาณที่ดีอย่างยิ่ง ดีที่สุดตั้งแต่ คสช.ยึดอำนาจการปกครอง

คือประกาศ คสช.ฉบับที่ 63/2557 ลงวันที่ 12 มิถุนายน

เรื่องนโยบายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

สรุปย่อๆว่าเนื่องจากที่ผ่านมาการทำหน้าที่ขององค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ามีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

ซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคม

ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมของรัฐ ดำเนินการอย่างถูกต้อง รวดเร็วและ เป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนและนานาชาติ เกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย

คสช.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่ากระบวนการยุติธรรมของรัฐจะต้องอำนวยความยุติธรรมต่อประชาชนทุกฝ่าย อย่างทั่วถึงเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

คสช.จึงกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่า “ศาล” หรือองค์กรอิสระ เช่น “ป.ป.ช.” รวมทั้ง อัยการ, ตำรวจ, ดีเอสไอ ฯลฯ ต้องใช้อำนาจหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงและมีบรรทัดฐานที่ชัดเจน

โดยไม่เลือกปฏิบัติและเป็นไปตามหลักนิติธรรม

คสช. ย้ำว่า กระบวนการยุติธรรมของรัฐจะต้องหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆ

ที่อาจมีผลให้เกิดความเข้าใจผิด อันนำไปสู่ความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคมไทย

โอ้แม่เจ้า...อ่านแล้วซี้ดด์ด์สะใจจริงๆ

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่า ประกาศฉบับนี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า คสช.กำลังปลดชนวนความแตกแยกของสังคมไทยได้ถูกต้อง ถูกที่ถูกทาง

นั่นคือ ทำให้กระบวนการยุติธรรม มีมาตรฐานเดียว!!

เพราะปัญหาความยุติธรรมสองมาตรฐาน หรือหลายมาตรฐาน หรือไม่มีมาตรฐาน ในช่วงที่ผ่านมาเป็นต้นเหตุทำให้สังคมไทยขัดแย้งแบ่งขั้วแบ่งฝ่ายจนไม่เหลือชิ้นดี

ฉะนั้น การจะทำให้สังคมไทยกลับ คืนสู่ความสมานฉันท์ ปรองดองอย่างยั่งยืน...

จึงต้องแก้ที่ “ต้นตอ” คือกระบวน การยุติธรรม

“แม่ลูกจันทร์” หวังว่าคำสั่ง คสช.ฉบับนี้ จะทำให้กระบวนการยุติธรรม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ อำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมือง

แน่นอน...การตัดสินคดี ย่อมมีฝ่ายได้ประโยชน์และเสียประโยชน์

ย่อมมีฝ่ายที่พอใจและไม่พอใจเป็นธรรมดา

แต่...แต่ถ้าสังคมมั่นใจว่าผู้ที่ทำหน้าที่ตัดสินคดี มีความเป็นกลาง ไม่มี “อคติส่วนตัว” ปัญหาขัดแย้งก็จะไม่บานปลาย

สุดท้าย...ขอชื่นชม คสช.อีกครั้งที่กล้าพูดความจริง.

"แม่ลูกจันทร์"

15 มิ.ย. 2557 10:30 15 มิ.ย. 2557 10:30 ไทยรัฐ