วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นพ.วชิระ' ประชุม สธ.ทั่วประเทศ เร่งมาตรการคืนความสุขให้ประชาชน

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกลทั่วประเทศ เน้นย้ำเดินหน้า 3 นโยบายเร่งด่วน เร่งรวมใจปรองดองสมานฉันท์ แก้ปัญหายาเสพติด หวังคืนความสุขให้ประชาชน ตามนโยบาย คสช. ...

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 57 นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวหลังประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล กับผู้บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เกี่ยวกับนโยบายเร่งด่วนของสาธารณสุข คืนความสุขให้ประชาชน ว่า เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่มี 3 ระยะ ได้แก่ นโยบายเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว สอดคล้องกับโรดแม็ปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยในวันนี้ได้กำชับ 3 เรื่องหลักที่ต้องขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมทันที เรื่องแรก คือ การรวมใจปรองดองสมานฉันท์ สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกัน มีความหวังร่วมกัน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงที่มีจำนวน 800 กว่าราย จะเป็นกลุ่มแรกในการเข้าเยียวยา กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีความคิดเห็นขัดแย้งทางการเมือง กลุ่มที่ 3 คือกลุ่มผู้ดูแลเยียวยาประชาชน และกลุ่มที่ 4 คือประชาชนทั่วไป ที่จะลงไปทำความเขาใจ ซึ่งจะมีการทำงานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด โดยจะมีกรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวช ทำงานร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตทั้ง 12 เขต ทำงานร่วมกับหน่วยงานในบ้านที่

เรื่องที่ 2 คือ เรื่องยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 41/2557  โดยเฉพาะการบำบัด ฟื้นฟู และสร้างภูมิคุ้มกัน ได้แก่ 1.การเตรียมความพร้อมหน่วยและทีมบำบัดรองรับผู้เสพ ผู้ติด สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลและมีระบบการส่งต่อ 2.พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เชี่ยวชาญยาเสพติดเพื่อติดตามช่วยเหลือผู้บำบัดและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน 3.พัฒนารูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกันเชิงรุก อาทิ สื่อให้เห็นโทษพิษภัยของยาเสพติดที่ร้ายแรงด้านการแพทย์ หลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ เพื่อเพิ่มทักษะในการดูแลลูกหลาน โดยต้องเห็นเป็นรูปธรรมภายใน 30 วัน   

นายแพทย์วชิระ กล่าวอีกว่า เรื่องสุดท้ายให้สถานพยาบาลทุกแห่ง จัดบริการที่ดีกว่าเพื่อประชาชน เน้นประชาชนมาใช้บริการต้องได้พบหมอ รอไม่นาน อยู่ใกล้ไกลได้ยาตัวเดียวกัน โดยใช้กลไกของเขตบริการสุขภาพเป็นตัวขับเคลื่อน ประเด็นหลัก คือ 1.ประชาชนมาใช้บริการต้องได้พบหมอ โดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์ทุกราย มีระบบให้คำปรึกษาและดูแลระหว่างส่งต่อ พร้อมจัดช่องทางด่วน

สำหรับผู้ป่วย 6 กลุ่มโรคสำคัญ ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรคหลอดเลือดสมอง อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด และหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง และผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด 2.ผู้ป่วยที่มารับบริการต้องรอไม่นาน ซึ่งโรงพยาบาลแต่ละแห่งจะต้องมีการปรับการให้บริการผู้ป่วยเพื่อลดระยะเวลารอคอย ได้แก่ ขยายเวลาบริการนอกเวลาราชการ ปรับตารางการให้บริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ขยายจุดบริการออกนอกโรงพยาบาลให้เพียงพอ เป็นต้น และ 3.ผู้ป่วยที่อยู่ใกล้ไกลจะได้รับการรักษาและยาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้รับยาชนิดเดียวกันมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน โดยทางกระทรวงสาธารณสุขจะติดตามและกำกับ ทั้งระบบรายงานปกติ ระบบที่จะไปสำรวจเพิ่มเติม.

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกลทั่วประเทศ เน้นย้ำเดินหน้า 3 นโยบายเร่งด่วน เร่งรวมใจปรองดองสมานฉันท์ แก้ปัญหายาเสพติด หวังคืนความสุขให้ประชาชน ตามนโยบาย คสช. ... 14 มิ.ย. 2557 09:32 14 มิ.ย. 2557 10:12 ไทยรัฐ