วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มม.จัดสอนนานาชาติในที่ตั้ง

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ร่วมกับคณะผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ แถลงข่าวชี้แจงกรณีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ ที่ศูนย์บัณฑิตศึกษา อาคารสาทรซิตี้ วิทยาลัยนานาชาติ มม. ไม่ผ่านการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) โดย ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า มม.ยังไม่ได้รับรายงานผลการตรวจประเมินฯจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งที่ สกอ.ต้องรายงานผลประเมินแก่สภามหาวิทยาลัย และ มม.ให้ทราบก่อน การให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อก่อนมีหนังสือถึงมหาวิทยาลัย ถือเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามแนวทางที่ สกอ.กำหนด

อธิการบดี มม. กล่าวต่อว่า การที่ มม.ไม่ผ่านนั้นไม่เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพของหลักสูตร แต่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. พ.ศ.2552 ที่กำหนดว่าสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนในสถานที่ตั้งด้วย ขอยืนยันว่า ทั้ง 2 หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน และผ่านการรับรองจาก สกอ. ตั้งแต่ปี 2550-2551 และปรับปรุงปี 2555 และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ มม.จะจัดสอนในที่ตั้งด้วย ซึ่งเริ่มเดือน ก.ย.นี้.

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ร่วมกับคณะผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ แถลงข่าวชี้แจงกรณีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ 14 มิ.ย. 2557 01:43 14 มิ.ย. 2557 01:43 ไทยรัฐ