วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.เร่งสาง 3 ปัญหาใหญ่สังคมกระทบอาเซียน

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 1/2557 ว่า ที่ประชุมได้รับทราบการจัดทำแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint) เพื่อรองรับการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนได้ ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะสำคัญ 6 ด้าน ได้แก่ 1. การพัฒนามนุษย์ 2. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม 3. สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม 4. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 5. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน และ 6. การลดช่องว่างทางการพัฒนา ซึ่งประเทศสมาชิกคาดหวังว่าคุณลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้อาเซียนรวมกันเป็นปึกแผ่นได้อย่างราบรื่นและมั่นคง

ปลัด พม. กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ที่ประชุมได้นำเสนอรายงานการศึกษาผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน โดยมีประเด็นดังนี้ 1. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน ได้แก่ ปัญหาแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน 2. ปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ เช่น ปัญหาการค้ามนุษย์ และ 3. ปัญหาด้านสวัสดิการสังคม เช่น สวัสดิการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดให้ 3 ประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการขับเคลื่อนงานต่อไป.

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 14 มิ.ย. 2557 01:35 14 มิ.ย. 2557 01:35 ไทยรัฐ