วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แนะ 'เกษตรกร' ทำบัญชีครัวเรือน ลดหนี้ช่วยชีวิตดียั่งยืน

แนะ 'เกษตรกร' ทำบัญชีครัวเรือน ลดหนี้ช่วยชีวิตดียั่งยืน

  • Share:

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมรับนโยบาย คสช. ชู "บัญชีลดความขัดแย้ง" คนในชาติ ระดมครูบัญชีอาสากว่าหมื่นคนทั่วประเทศ สอนบัญชีคนในชุมชนรู้จักวางแผนการผลิต งดก่อหนี้ ยึดความโปร่งใส...

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามที่ได้มอบนโยบายให้แต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เร่งปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร เร่งพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากให้เกิดความเข้มแข็ง และการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การสร้างความปรองดองของคนในชาตินั้น กลไกหนึ่งที่สำคัญ คือ การทำบัญชีครัวเรือนที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการเข้าไปเสริมสร้างความปรองดองของคนในชุมชนได้ ซึ่งขณะนี้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ในแต่ละจังหวัด เร่งเข้าไปให้การส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้และติดตามผลการจัดทำบัญชีของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริและประชาชนทั่วไปให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมาวิเคราะห์ภาพรวมของเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ทั่วประเทศประมาณ 10,834 แห่ง มีจำนวนสมาชิกรวมทั้งสิ้น 12 ล้านคนเศษ คิดเป็นร้อยละ 18.57 ของประชากรทั้งประเทศ มีทุนดำเนินงานรวมเท่ากับ 2.06 ล้านล้านบาท สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจรวม 1.98 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.64 ของ GDP ประเทศ จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่ากลไกของขบวนการสหกรณ์มีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน เศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจของประเทศ

ด้านนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกับครูบัญชีอาสาที่เรามีอยู่กว่า 10,000 คนทั่วประเทศ เร่งเข้าไปถ่ายทอดให้ความรู้ด้านบัญชีแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์รวมไปถึงคนในชุมชน เพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการวางแผนการประกอบอาชีพ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้ครูบัญชีอาสาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนควบคู่กันอีกด้วย เพราะการรู้บัญชี ทำให้รู้ต้นทุน รู้อนาคต

"ที่ผ่านมากรมตรวจฯ ได้น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมการทำบัญชี เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อยู่ดี มีสุข มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม สามารถนำบัญชีเป็นกระจกส่องนำทางชีวิตและครอบครัว โดยเฉพาะการทำบัญชีเพื่อนำไปลงทุนการวางแผนในการผลิตและเพาะปลูก เพื่อให้รู้ต้นทุนการผลิตที่แท้จริง รวมทั้งจะได้วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งนำมาสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของฐานรากให้มีความมั่นคงในที่สุด" นายวิณะโรจน์ กล่าว

ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มั่นใจว่าหากทุกคนหันมาทำบัญชีในครัวเรือน จะทำให้ชุมชนนั้นเข้มแข็ง เพราะบัญชีจะเป็นกระจกสำคัญในการชี้ให้เห็นต้นทุนการผลิตที่แท้จริง และสามารถนำไปเป็นข้อมูลในการประเมินและวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือนได้ นอกจากนี้บัญชียังช่วยลดหนี้ในครัวเรือน ทำให้การบริหารจัดการในสหกรณ์โปร่งใสขึ้น และเมื่อคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ครอบครัวก็จะร่มเย็นเป็นสุข อยู่กันอย่างอบอุ่น ชุมชนก็เข้มแข็ง มีความรักสามัคคีปรองดอง เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับชุมชนในที่สุด.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้