วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สบน.เผย บริหารหนี้เดือน พ.ค. ชำระหนี้รัฐบาล 1.6 หมื่นล้าน

สบน.เผย บริหารหนี้เดือน พ.ค. ชำระหนี้รัฐบาล 1.6 หมื่นล้าน

  • Share:

สบน.เผยผลบริหารจัดการหนี้เดือน พ.ค. ออกพันธบัตรรัฐบาล 3.05 หมื่นล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 1 พันกว่าล้าน ชดเชยขาดดุลงบ พร้อมเบิกจ่ายเงิน 750 ล้านโครงการบริหารจัดการน้ำ ส่วนหนี้รัฐบาลชำระไปแล้ว 1.6 หมื่นล้าน...

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 57 น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้สรุปผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนพ.ค. โดยการบริหารจัดการหนี้รัฐบาล ว่า จากผลการกู้เงินในประเทศ กระทรวงการคลังได้กู้เงิน เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล 30,534 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ 1,009.72 ล้านบาท รวมถึงการเบิกจ่ายเงินกู้ 750 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 15,393 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2556 ภายใต้ พ.ร.ก.บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศฯ

ส่วนการเบิกจ่ายเงินกู้ต่อ ให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง มีจำนวน 1,274.87 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว จำนวน 719.46 ล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน จำนวน 1,172.87 ล้านบาท และการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง จำนวน 154.27 ล้านบาท และการเบิกจ่ายเงินกู้ 390 ล้านบาท จากสัญญาเงินกู้วงเงิน 3,000 ล้านบาท ที่ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 57 ซึ่งเป็นการกู้เงินบาททดแทนเงินกู้จากธนาคารโลก เพื่อใช้ในโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL)

สำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศในเดือน พ.ค.นั้น กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศที่ครบกำหนด ดังนี้ 1.พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ พ.ศ. 2548 ที่ครบกำหนด จำนวน 121,035 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น การใช้เงินกู้ล่วงหน้าจากกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ จำนวน 58,000 ล้านบาท การออก R-bill จำนวน 40,000 ล้านบาท การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 13,035 ล้านบาท และการกู้เงินระยะสั้น 10,000 ล้านบาท 2. พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 3) ที่ครบกำหนด จำนวน 3,000 ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งจำนวน

การรายงานการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐบาล จะไม่รวมการ Roll over ตั๋วเงินคลัง เนื่องจากการกู้เงินโดยการออกตั๋วเงินคลังเป็นการกู้ในรูปเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรักษาระดับเงินคงคลังให้เพียงพอกับการใช้จ่ายของรัฐบาล โดยการกู้เงินในขณะหนึ่งจะไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดย ณ ต้นปีงบประมาณ 2557 มีวงเงินตั๋วเงินคลังเพื่อใช้ในการบริหารเงินสดรับ-เงินสดจ่ายของรัฐบาล จำนวน 102,135 ล้านบาท และกระทรวงการคลังจะทำการ Roll over ตั๋วเงินคลังที่ครบกำหนดตามอายุของตั๋วเงินคลังในแต่ละรุ่น

อย่างไรก็ตาม การชำระหนี้ของรัฐบาลในเดือน พ.ค. กระทรวงการคลังได้ชำระหนี้ จำนวน 16,872.90 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการชำระหนี้ของรัฐบาลจากงบประมาณชำระหนี้ เป็นจำนวน 7,132.34 ล้านบาท ดังนี้ ชำระหนี้ในประเทศ 7,109.13 ล้านบาท โดยเป็นการชำระต้นเงิน 333.51 ล้านบาท ดอกเบี้ย 6,774.98 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 0.64 ล้านบาท - ชำระหนี้ต่างประเทศ 23.21 ล้านบาท โดยเป็นการชำระดอกเบี้ย 23.19 ล้านบาท และค่าธรรมเนียม 0.02 ล้านบาท

ขณะที่การชำระหนี้ของรัฐบาลจากแหล่งอื่น เป็นจำนวน 9,740.56 ล้านบาท ดังนี้ 1.การชำระต้นเงินกู้ภายใต้ พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 จำนวน 175 ล้านบาท ที่กระทรวงการคลังได้มาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศ ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันและรัฐบาลรับภาระแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยใช้เงินที่สำนักงบประมาณจัดสรรให้ 2.การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ (FIDF 1) จำนวน 1,803.11 ล้านบาท เป็นการชำระดอกเบี้ยทั้งจำนวน โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2

และ 3.การชำระหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูระยะที่สองฯ (FIDF 3) จำนวน 7,762.45 ล้านบาท แบ่งเป็นการชำระต้นเงินกู้ 7,202.03 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 1 ที่ได้รับจากการโอนสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์ รวมถึงการชำระดอกเบี้ยจำนวน 560.42 ล้านบาท โดยใช้เงินจากบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2

ทั้งนี้ แหล่งเงินที่นำเข้าบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2 ประกอบด้วย 1.เงินกำไรสุทธิของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2.เงินที่สถาบันการเงินนำส่งธนาคารแห่งประเทศไทย 3.เงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ 4.เงินโอนจากบัญชีกองทุนเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ฯ

ส่วนการบริหารจัดการหนี้รัฐวิสาหกิจนั้น ผลการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจในเดือน พ.ค. รัฐวิสาหกิจไม่มีการกู้เงินในประเทศ ขณะที่การปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ ได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศเป็นเงิน 3,780.36 ล้านบาท.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้