วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โพลเผยคนหนุนจำนำข้าว แนะปรับราคาตามกลไกตลาด

โพลเผยคนหนุนจำนำข้าว แนะปรับราคาตามกลไกตลาด

  • Share:

"นิด้าโพล" ระบุคนส่วนใหญ่ 56.35% ต้องการให้คสช.เดินหน้าจำนำข้าวต่อ แต่ปรับราคาข้าวให้เป็นไปตามกลไกตลาด และอีกส่วนหนึ่ง 42.08% เชื่อประกันรายได้เกษตรกร จะทำให้ได้ประโยชน์สูงสุด หวังคสช.แก้ปัญหาพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบ....

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "คสช.กับการแก้ไขปัญหาชาวนา" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10-12 มิ.ย. จากประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,464 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการจำนำข้าวเปลือก แนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินการโครงการจำนำข้าวเปลือก ของ คสช. พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.35 ระบุว่า ควรดำเนินการต่อไป แต่ปรับราคาข้าวให้เป็นไปตามกลไกตลาด (ราคาตลาดโลก) รองลงมา ร้อยละ 22.95 ระบุว่า ควรยุติโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ร้อยละ 17.49 ระบุว่า ควรดำเนินการต่อไปแบบเดิม ร้อยละ 0.27 ระบุว่า อื่นๆ เช่น ควรปรับราคาให้สูงขึ้น ควรได้รับเงินจากการจำนำในทันที และมีมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างเข้มงวด และร้อยละ 2.94 ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนที่ คสช. ควรดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายข้าวที่จะทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.08 ระบุว่า ควรดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร รองลงมา ร้อยละ 34.70 ระบุว่า ควรดำเนินโครงการประกันราคาข้าวเปลือก ร้อยละ 18.03 ระบุว่า ควร ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ร้อยละ 0.55 ระบุว่า อื่น ๆ เช่น ควรช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยและลดต้นทุนการผลิต มีแหล่งเงินทุน เพิ่มช่องทางการตลาดในการกระจายส่งออกข้าว เพิ่มพูนทักษะความรู้ให้แก่เกษตรกร

ท้ายสุดเมื่อถามถึงความคาดหวังของประชาชนต่อคสช. ในการช่วยพัฒนาอาชีพเกษตรกรในรูปแบบต่าง ๆ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 23.95 ระบุว่า เกษตรกรจะต้องไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบและการผูกขาดจากพ่อค้าคนกลาง รองลงมา ร้อยละ 16.77 ระบุว่า การลดต้นทุนในการผลิต ร้อยละ 16.02 ระบุว่า ช่วยให้เกษตรกรไม่มีหนี้สินและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ร้อยละ 15.23 ระบุว่า ควรมีแหล่งหรือมีตลาดที่แน่นอนในการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร ร้อยละ 11.81 ระบุว่า การมีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ร้อยละ 9.88 ระบุว่า ราคาสินค้าทางการเกษตรมีราคาสูงขึ้น ร้อยละ 5.81 ระบุว่า เกษตรกรสามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรได้ทัดเทียมกับต่างประเทศ ร้อยละ 0.26 ระบุว่า อื่นๆ เช่น คุณภาพของผลผลิต ใช้ระบบสหกรณ์มาบริหารการผลิต จัดกองทุนพัฒนาด้านการเกษตร พัฒนาพันธุ์ข้าว เพิ่มพูนความรู้ให้แก่เกษตรกร และร้อยละ 0.28 ระบุว่า ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้