วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศธ.รายงานผล 'โครงการปรองดอง' ถกกรอบงบฯ 58 วันนี้

ปลัด ศธ.เผยรายงานผลคืบหน้าโครงการปรองดอง แล้วโครงการอื่นๆ ก่อนนำเสนอ คสช.อีกครั้ง ขณะวันนี้หารือกรอบงบประมาณ 2558 ภาพรวมก่อน...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ได้รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ตามที่ได้เสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แล้ว โดยโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา อาทิ โครงการสร้างความรักสามัคคี ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้จัดประชุมทำความเข้าใจกับผู้บริหารทั่วประเทศไปแล้ว และขณะนี้เปิดภาคเรียนแล้ว จึงได้กำชับสถานศึกษาให้ดูแลนักเรียน นักศึกษา ที่อาจจะเข้าร่วมการชุมนุมต่างๆ ให้กลับเข้าห้องเรียน โดยตนได้มอบหมายให้ศูนย์เสมารักษ์ของ ศธ. ช่วยสอดส่องติดตามนักเรียน อย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ ยังรายงานงบประมาณตัวเลขงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังเหลืออยู่ 169,801 ล้านบาท แบ่งเป็นงบบุคลากร 83,687 ล้านบาท งบลงทุน 19,648 ล้านบาท และงบพัฒนา 66,464 ล้านบาท รวมถึงเสนอโครงการเร่งด่วนที่ จำเป็นต้องเสนองบกลางเพิ่มเติม อาทิ

โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา หรือแท็บเล็ต ประจำปีงบประมาณ 2556 และ 2557 จำนวน 6,210 ล้านบาท

โครงการช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว จ.เชียงราย 332 ล้านบาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในส่วนของเงินอุดหนุนรายหัวของ สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และปรับอัตราค่าใช้ข่ายต่อหัวของ กศน. 3,262 ล้านบาท

โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 305 ล้านบาท โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.) โครงการโอลิมปิกวิชาการ ซึ่งต้องปรับค่าครองชีพให้เหมาะสมกับสภาเศรษฐกิจในปัจจุบัน 140 ล้านบาท  

โครงการสนับสนุนการศึกษาพระราชทานและทุนรัฐบาลให้กับสถาบันเทคโนดลยีแห่งเอเชีย ปีการศึกษา 2557 จำนวน 119 ล้านบาท

โครงการสร้างความเข้าใจ ความสามัคคี และความสมานฉันท์ของคนในชาติ 30 ล้านบาท

นางสุทธศรี กล่าวอีกว่า คาดว่าโครงการต่างๆ จะทยอยเข้าสู่การพิจารณา คสช. ขณะเดียวกัน กรอบงบประมาณปี 2558 นั้น วันนี้ (13 มิ.ย.57) จะเข้าหารือเพื่อจัดทำกรอบงบประมาณในภาพรวมก่อน ส่วนของ ศธ.นั้น แต่ละหน่วยงานอยู่ระหว่างตัวเลขงบประมาณ ให้เกิดความเหมาะสม.ปลัด ศธ.เผยรายงานผลคืบหน้าโครงการปรองดอง แล้วโครงการอื่นๆ ก่อนนำเสนอ คสช.อีกครั้ง ขณะวันนี้หารือกรอบงบประมาณ 2558 ภาพรวมก่อน... 13 มิ.ย. 2557 10:41 13 มิ.ย. 2557 11:02 ไทยรัฐ