วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถ้าจะแย่เขตชลประทานยังขาดแคลนน้ำ

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในปีนี้ กรมชลฯ มีอายุครบรอบ 112 ปี ได้พัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับพื้นที่ชลประทานทั้งหมด 17,014 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศ 29 ล้านไร่ หรือ 20% ของพื้นที่เกษตรทั่วประเทศ 131 ล้านไร่ และคิดเป็น 10% ของพื้นที่ประเทศไทย 320 ล้านไร่ ปัจจุบันการพัฒนาแหล่งน้ำทำได้ยาก เพราะมีข้อจำกัดไม่ว่าทางสภาพภูมิประเทศ สังคม และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ไทยมีฝนตกเฉลี่ยทั่วประเทศปีละ 1,400 มิลลิเมตร คิดเป็นปริมาณน้ำกว่า 700,000 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ในจำนวนนี้เป็นน้ำที่ซึมลงไปในดินหรือระเหยไปในอากาศ 500,000 ล้าน ลบ.ม. คงเหลือเป็นน้ำท่าที่อยู่บนผิวดิน แม่น้ำ ลำคลอง ประมาณ 200,000 ล้าน ลบ.ม. แต่เราสามารถกักเก็บไว้ได้เพียง 76,000 ล้าน ลบ.ม. หรือไม่ถึง 5% ที่เหลือ 124,000 ล้าน ลบ.ม. ส่วนใหญ่จะไหลลงทะเลอย่างเสียเปล่า

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาปัญหาขาดแคลนน้ำนั้น แทบจะไม่เกิดขึ้นในพื้นที่ชลประทาน แต่ในอนาคตอันใกล้อาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะจำนวนผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากประชากรในพื้นที่นอกเขตชลประทานได้อพยพเข้ามาอยู่ในเขตชลประทาน เนื่องจากไม่มีความมั่นคงเรื่องน้ำในพื้นที่เดิม ซึ่งการจะเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนคือ การสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลาง.

อธิบดีกรมชลประทาน เผย การพัฒนาแหล่งน้ำทำได้ยาก เนื่องจากมีข้อจำกัด ไม่ว่าทางสภาพภูมิประเทศ สังคม และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 13 มิ.ย. 2557 02:08 13 มิ.ย. 2557 02:09 ไทยรัฐ