มติกสทช.ควัก 427 ล้าน ให้อาร์เอสถ่ายบอลโลกออกฟรีทีวี

ข่าว

  มติกสทช.ควัก 427 ล้าน ให้อาร์เอสถ่ายบอลโลกออกฟรีทีวี

  ไทยรัฐออนไลน์

   12 มิ.ย. 2557 16:03 น.

   เลขาฯ กสทช. เผย มติบอร์ด กสทช.ให้ควักเงินจากกองทุน กทปส.กว่า 427 ล้านบาท ให้กับบริษัทอาร์เอส เพื่อให้มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 ทุกนัดผ่านฟรีทีวี ด้วยมติ 6-1 ไม่ออกเสียง 4 ด้าน 'สุภิญญา' ทวีตไม่เห็นด้วย...

   เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2557 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุม กสทช. ได้พิจารณากรณีการดำเนินการเพื่อให้มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 ทั้ง 64 นัด ผ่านฟรีทีวี โดยที่ประชุมได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าว เป็นการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง ตามมาตรา 52 (1) แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และเป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึง หรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป ตามมาตรา 36 และมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และสอดคล้องกับคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขดำที่ อ.413/2557 และคดีหมายเลขแดงที่ อ.215/2557 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 ซึ่ง กสทช. สามารถดำเนินการได้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) ตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553

   เลขาธิการ กสทช. กล่าวต่อว่า สำหรับวงเงินที่บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเมนท์ จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลโลก 2014 นำเสนอค่าเสียโอกาสในการนำการถ่ายทอดฟุตบอลโลกมาเผยแพร่เป็นการทั่วไปบนฟรีทีวีทุกแพลตฟอร์ม อันประกอบด้วย ค่าเสียโอกาสในการจำหน่าย Set Top Box ค่าลิขสิทธิ์ True Vision และรายได้ของตัวแทนจำหน่าย เป็นวงเงินรวม 766.515 ล้านบาท ซึ่งสำนักงานได้นำมาประเมินความเหมาะสมในทุกด้านเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ซึ่งที่ประชุม กทปส. ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณจำนวนไม่เกิน 492.481 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้ โดยเป็นไปตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 53 (5) เงินค่าปรับทางปกครองที่ปรับตาม พ.ร.บ.องค์กรฯ 53 และตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม และ (7) เงินทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา 91 คือเงินและทรัพย์สินจากกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะเดิม และให้ตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อศึกษาและเจรจาจำนวนเงินที่เหมาะสมในการสนับสนุนดังกล่าว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ

   คนไทยได้ดูถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 ทางฟรีทีวี
   คนไทยได้ดูถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 ทางฟรีทีวี


   นายฐากร กล่าวอีกว่า ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน กทปส. เสนอ แต่มีความเห็นให้ปรับลดกรอบวงเงินลงเหลือจำนวนไม่เกิน 427.015 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นวงเงินในการเจรจากับบริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเมนท์ จำกัด เพื่อส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 ทั้ง 64 นัด ผ่านฟรีทีวีทุกแพลตฟอร์ม ทั้งระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินหรือฟรีทีวีปกติ ระบบเคเบิล และผ่านดาวเทียม เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อย่างทั่วถึง เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ผู้มีรายได้น้อย และคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้ และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไปให้ได้รับชมฟุตบอลโลกผ่านฟรีทีวีทั้ง 64 นัด

   ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานศึกษาและเจรจา จำนวนเงินที่เหมาะสมในการสนับสนุนดังกล่าวให้มีบุคคลภายนอกร่วมด้วย อาทิ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนสำนักงบประมาณ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้มีความเหมาะสมกับต้นทุนที่แท้จริงและเหมาะสมเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ

   ด้าน นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช.ได้แสดงความเห็นผ่านทางทวิตเตอร์ @Supinya ต่อเรื่องนี้ว่า มติบอร์ดใหญ่ กสทช.6:1(4 ไม่อยู่) เห็นชอบนำเงินกองทุนฯ ให้ RS ดิฉันลงมติไม่เห็นชอบ แล้วออกมาจากห้องประชุมก่อน เขาคุยกันต่อเรื่องวงเงิน #บอลโลก ถ้ารวมกรรมการทั้งหมด 11 คน มติบอร์ดใหญ่ กสทช.วันนี้เกินครึ่งไปเพียง 1 คะแนนเสียง เหมือนตอนลงมติในบอร์ดเล็ก กสท

   พลโทชาตอุดม ติตถะสิริ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ททบ.5 กล่าวว่า ได้รับความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์องค์กรพันธมิตร ที่ห่วงใยสิทธิประโยชน์ของผู้ชม และได้มีการติดต่อกับ ททบ.5 ในการสนับสนุนเวลาในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 จากประเทศบราซิล ให้ครบทั้ง 38 นัดที่เหลือ รวมพิธีเปิดและปิดตลอดจนการทดเวลาถ่ายทอดต่างๆ ที่ผู้ชมจะได้ชมครบถ้วนทุกนาที รวมเวลาทั้งสิ้น กว่า 80 ชั่วโมง ซึ่ง ททบ.พร้อมสละเวลาดังกล่าว เป็นของขวัญคืนความสุขให้คนในชาติ นอกจากนี้ ททบ.5 จะได้รับสิทธิ์ในการติดตามรายงานข่าวฟุตบอลโลกตลอดการแข่งขันในฤดูกาลนี้ เพื่อตอบสนองความสนใจเกาะติดกระแสฟุตบอลโลกฟีเวอร์ในห้วงวันที่ 12 มิ.ย.-13 ก.ค. 57 ด้วย

   สำหรับการถ่ายทอดสดทาง ททบ.5 นั้น จะเป็นการส่งสัญญาณผ่านทั้งทางภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแบบความคมชัดสูง ซึ่ง ททบ.ได้ขยายโครงข่ายทีวีดิจิตอลออกอากาศครอบคลุมครัวเรือนประชากร กว่าร้อยละ 50 ตามแผนงานของ กสทช.ในเฟสแรก ซึ่งท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ผ่านกล่องรับสัญญาณโดยกดที่หมายเลข 1 ส่วนการรับผ่านเคเบิลหรือจานดาวเทียม ให้ผู้ชมกดหมายเลข 11 การส่งสัญญาณในระบบอะนาล็อกที่ผู้ชมทั่วไปติดตามได้สะดวกอยู่แล้ว ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศกว่า ร้อยละ 95 พร้อมให้บริการส่งสัญญาณการถ่ายทอดสดไปทั่วไทย

   ส่วน นายพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 กล่าวว่า การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์โลก 2014 นี้ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 จะรับผิดชอบในการถ่ายทอดสดทั้งสิ้น จำนวน 29 แมตช์ ทางสถานีฯ มีความพร้อมและรู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งความสุขให้ประชาชน คนไทย สามารถรับชมการแข่งขันในครั้งนี้ผ่านฟรีทีวี

   แต่รายการพิเศษ​จากฟีฟ่า ทั้งบรรยากาศก่อน-หลังการแข่งขัน จะดูได้จากช่องเวิล์ดคัพ ผ่านกล่องบอลโลก หรือกล่องพีเอสไอ เอชดี หรือ ทรูวิชั่นส์เท่านั้น
   แต่รายการพิเศษ​จากฟีฟ่า ทั้งบรรยากาศก่อน-หลังการแข่งขัน จะดูได้จากช่องเวิล์ดคัพ ผ่านกล่องบอลโลก หรือกล่องพีเอสไอ เอชดี หรือ ทรูวิชั่นส์เท่านั้น


   ขณะที่ ดร.องอาจ สิงห์ลำพอง กรรมการผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 กล่าวว่า ท่านผู้ชมจะได้ติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ผ่านทางฟรีทีวีครบ 64 แมตช์ โดยได้จับมือกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ถ่ายทอดสดจำนวน 38 แมตช์, สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 จำนวน 29 แมตช์ และทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 จำนวน 56 แมตช์ (บางแมตช์มีการถ่ายทอดซ้ำมากกว่า 1 ช่อง)

   แต่สำหรับผู้ที่ต้องการรับชมมากกว่าเกมการแข่งขัน เช่น บรรยากาศสุดพิเศษกับภาพเอ็กซ์คลูซีฟในช่วงก่อนเริ่มการแข่งขันฯ นับตั้งแต่นักกีฬาออกเดินทางจากโรงแรมถึงสนามแข่งขันฯ การเข้าเก็บตัวในห้องพักก่อนเตะ รวมถึงการรับชมรีรันทุกแมตช์ในวันถัดมาทันที และรายการสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ส่งตรงมาจากฟีฟ่า ซึ่งเป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่มีการนำภาพสุดพิเศษเหล่านั้นมาเผยแพร่ สามารถรับชมได้ที่ช่องเวิลด์คัพ ซึ่งรับชมผ่านกล่องบอลโลก หรือกล่องพีเอสไอ เอชดี หรือ ทรูวิชั่นส์

   ความร่วมมือกันของทั้ง 3 องค์กรในครั้งนี้ นับเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติ ที่ตระหนักในผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด อันเป็นเจตนารมณ์ของ “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ” หรือ “คสช.” ที่ต้องการสร้างความสุขให้คนไทยในทุกมิติ ไม่ว่าจะด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและจิตวิทยา เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในชาติอย่างยั่งยืน.

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพฤหัสที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 11:05 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์