คมนาคมทำแผน 5 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานวงเงิน 3ล้านล.ชง คสช.

ข่าว

  คมนาคมทำแผน 5 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานวงเงิน 3ล้านล.ชง คสช.

  ไทยรัฐออนไลน์

   12 มิ.ย. 2557 12:28 น.

   คมนาคมชง 5 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานทางราง-บก-น้ำ-อากาศ เสนอ คสช.ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปีวงเงิน 3 ล้านล้าน ส่วนรถไฟความเร็วสูง จะเสนอเฟส 2 ชง 2 เส้นทาง กทม.-พิษณุโลก และกรุงเทพฯ-โคราช-หนองคาย...


   เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ประชุมหัวหน้าหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อเตรียมข้อมูลแผนยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งของไทย ในภาพรวมทั้งหมด ก่อนที่จะประชุมร่วมกับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจในวันนี้ (12 มิ.ย.)

   ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมเดิมที่เน้นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เช่น รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้า 10 สาย การปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินของกรมทางหลวง (ทล.) ถนนลาดยางของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนรอบนอกและการขนส่งสินค้าเกษตร การก่อสร้างท่าเทียบเรือและการขุดลอกร่องน้ำ เป็นต้น

   อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมมีความชัดเจนอยู่แล้ว เพียงแต่ให้แต่ละหน่วยจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง บอกเหตุผลความจำเป็นของโครงการ วงเงินลงทุน โดยได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) รวบรวมเสนอทีมด้านเศรษฐกิจ ส่วนเงินลงทุน จะต้องหารือกับทางกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักบริหารหนี้สาธารณะ

   ด้านนายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการ สนข. กล่าวว่า ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งของไทย ซึ่งจะยุทธศาสตร์เชิงนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จะมีระยะเวลาดำเนินการในปี 2558-2565 กรอบวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 3 ล้านล้านบาท ซึ่งจะเพิ่มจากแผนเดิมที่รัฐบาลชุดที่แล้วจะดำเนินการใน พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์นี้ จะถือเป็นแผนแม่บทที่มีโครงการรวม ทั้งทางราง ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ จากเดิมที่ไม่ได้ใส่โครงการทางอากาศไว้

   ส่วนการลงทุนนั้น หน่วยรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่จะสามารถใช้เงินลงทุนของตัวเองได้ ดังนั้นในส่วนโครงการที่เป็นของหน่วยงานราชการนั้น หลังจาก คสช.ฝ่ายเศรษฐกิจพิจารณาแล้ว จะต้องหารือกับทางสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เพื่อจัดสรรงบประมาณอีกครั้ง

   สำหรับยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงคมนาคม ได้แบ่งออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1. ยุทธศาสตร์รถไฟ จะมีโครงการรถไฟระหว่างเมือง เช่น รถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน 5 เส้นทาง วงเงินรวม 1.16 แสนล้านบาท คือ 1. ลพบุรี-ปากน้ำโพ ระยะทาง 148 กม.วงเงิน 2.4 หมื่นล้านบาท 2. มาบกะเบา-นครราชสีมา (ถนนจิระ) ระยะทาง 132 กม. วงเงิน 2.9 หมื่นล้านบาท 3. ถนนจิระ-ขอนแก่น ระยะทาง 185 กม. วงเงิน 2.6 หมื่นล้านบาท 4. นครปฐม-หัวหิน ระยะทาง 165 กม. วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท และ 5. ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ระยะทาง 167 กม. วงเงิน 1.7 หมื่นล้านบาท ส่วนโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ เป็นงานปรับปรุงทาง ราง หมอน สะพาน และติดตั้งรั้ว

   2. โครงการติดตั้งเครื่องกั้นถนนเสมอระดับและปรับปรุงเครื่องกั้น 3. โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ และ 4. โครงการติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคม โครงการก่อสร้างทางคู่ 6 เส้นทาง ระยะทางรวม 1,364 กม. วงเงิน 1.4 แสนล้านบาท คือ 1. หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 90 กม. 2. ชุมพร-สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 167 กม.

   3. สุราษฎร์ธานี-ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 339 กม. 4. ปากน้ำโพ-เด่นชัย ระยะทาง 285 กม. 5. ขอนแก่น-หนองคาย ระยะทาง 174 กม. และ 6. ชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ระยะทาง 309 กม. และโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ 3 เส้นทาง ระยะทางรวม 696 กม. วงเงิน 1.2 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ พ.ร.บ. 2 กู้เงิน คือ 1. เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 326 กม. 2. บ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ระยะทาง 347 กม. และ 3. ชุมทางบ้านภาชี-อ.นครหลวง ระยะทาง 15 กม.

   ด้านยุทธศาสตร์ที่ 2 เรื่องขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่น รถไฟฟ้า 10 สาย ถนนรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นต้น ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านถนน เช่น โครงการถนนเชื่อมภูมิภาค เชื่อมระหว่างจังหวัด แบ่งเป็น 3 ระดับ เชื่อมในระดับพื้นที่ ระดับเชื่อมเมืองหลัก และระดับเชื่อมต่างประเทศ โครงการขยายถนน 4 ช่องจราจร รวมถึงโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) และโครงการทางพิเศษเชื่อมภูมิภาค 5 โครงการ เช่น โครงการทางพิเศษสายดาวคะนอง-พระราม 2 ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ขณะที่ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทางน้ำ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ และเขื่อนป้องกันตลิ่ง โครงการขุดลอกร่องน้ำ การบำรุงรักษาร่องน้ำ

   และยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทางอากาศ เช่น โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 โครงการขยายท่าอากาศยานดอนเมือง โครงการจัดจราจรทางอากาศ และการจัดซื้อเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยจะแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 เฟส โดยเฟส 1 เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 2558 ทั้งในส่วนของการก่อสร้างหรือศึกษา วงเงินลงทุนรวมประมาณ 2.1 แสนล้านบาท เฟส 2 เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการในปี 2559-2560 วงเงินลงทุนสำหรับโครงการใหม่ประมาณ 1.7 แสนล้านบาท และจะเป็นการลงทุนในส่วนของโครงการที่ต่อเนื่องมาจากเฟสแรกอีกส่วนหนึ่ง ส่วนเฟส 3 คือโครงการที่เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

   สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง นั้นจะนำเสนอในแผนโครงการเฟส 2 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาคาดว่าจะแล้วเสร็จ ในปี 2559 โดยจะเสนอเส้นทางที่มีความพร้อมคือ กรุงเทพฯ-พิษณุโลก หรือ กรุงเทพฯ-โคราช-หนองคาย เส้นทางใดเส้นทางหนึ่ง.

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพฤหัสที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 11:36 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์