วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 13/06/57

โดย หมึกเขียว

คนฉลาดไม่ปล่อยให้เวลาและโอกาสสูญเสียไป เพียงเพราะถอดใจกับปัญหาและอุปสรรค

สารพัดตำแหน่งงานดีๆ มีให้เลือกสรรกันเสมอที่ งานคือเงิน

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ อาจารย์ ระดับ A–5 สาขา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทาง กฎหมาย จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง (รับถึง 16 มิ.ย.นี้) และเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต/นอกเวลาราชการ วุฒิ ปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป โดยเฉพาะ Microsoft Office และเครือข่าย Internet สามารถพิมพ์ดีดได้ดี, เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) วุฒิ ปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป โดยเฉพาะ Microsoft Office และเครือข่าย Internet สามารถพิมพ์ดีดได้ดี สามารถติดต่อประสานงานอย่างดี มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (รับถึง 25 มิ.ย.นี้) สนใจสมัครทางเว็บไซต์ที่ www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline สอบถาม หน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ โทร.0-2218-2017 ต่อ 325

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับ นักวิชาการโสต-ทัศนศึกษา 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ มีมนุษย-สัมพันธ์ดี สมัครที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ชั้น 2 อาคารจักร–พิชัยรณรงค์สงคราม โทร.0-2797-1900 ต่อ 1230 ถึง 20 มิ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัดงานคลัง สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชร บุรี วุฒิ ปริญญาตรี ทางสาขา บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงินและการธนาคาร (หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2849-7544 หรือที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม–จันทร์ จังหวัดนครปฐม โทร.0-3425-5790 หรือที่ สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3259-4043 (-50) ต่อ41008, 41003, 41006 ถึง 24 มิ.ย. นี้

คณะมนุษยศาสตร์ มหา-วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รับ บรรณา-รักษ์ 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ วุฒิ ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการสืบค้นสารสนเทศจากวารสาร ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และอินเตอร์เน็ต ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office เช่น Microsoft Word, Excel ได้อย่างดี สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน สมัครที่อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ห้อง 303 ชั้น 3 สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2579-5566-8 ต่อ 4352 ถึง 25 มิ.ย.นี้

กรมการแพทย์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ รับ พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง, เภสัชกร 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาวิชา เภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี/ หลักสูตร 6 ปี) ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม, กลุ่มงานบริหารทั่วไป รับ นักจัดการทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือที่เทียบได้ในระดับเดียว กัน สาขาวิชา คณิตศาสตร์และสถิติ เศรษฐศาสตร์ การบริหารสาธารณสุข การจัดการทั่วไป รัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ การบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด, กลุ่มเทคนิค รับ เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชา การบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ หรือ พณิชยกรรม มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ, นายช่างเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างยนต์ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม หรือ ช่างอุปกรณ์การแพทย์, กลุ่มงานบริการ รับ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่, ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชา การบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ หรือ พณิชยกรรม มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกตำแหน่งมีระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 ก.ย.2560 สมัครที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 สถาบันโรคผิวหนัง 420/7 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2354-5222 ต่อ 5262 ถึง 27 มิ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือ มนุษยศาสตร์ มีความรู้ความสามารถด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือสาขา ภาษาเวียดนาม หรือ ภาษาศาสตร์ที่มีความรู้ภาษาเวียดนามอย่างดี มีความรู้ความสามารถด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ เวียดนามศึกษา สมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2849-7500 ต่อ 31704 หรือที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทร.0-3425-3910 ต่อ 22142 หรือที่สำนักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทร.0-3425-5097 ถึง 27 มิ.ย.นี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ ผู้ปฏิบัติงาน บริหาร สังกัดสำนักงานคณบดี 1 อัตรา เพศชาย อายุ 25–35 ปี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา (หากมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ปฏิบัติงานที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ มีความรับผิดชอบและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางาน มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ อย่างดี มีจิตใจบริการและพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา สมัครที่งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทร.0-3739-5451 (-5) ต่อ 60224, 60225 ถึง 30 มิ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับ นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 1 อัตรา สำนักงานตรวจสอบภายใน งานสายตรวจสอบ วุฒิ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ต้องศึกษาด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา กองบริหารงานบุคคล วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office (Word, Excel), นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ วุฒิ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ทาง บริหารการศึกษา เศรษฐศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ ศิลปศาสตร์ วิจัยสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง, สถาปนิกปฏิบัติการ 1 อัตรา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี งานออกแบบก่อสร้าง วุฒิ ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา สถาปัตยกรรมหลัก สามารถเขียนแบบ ด้วยโปรแกรม Auto Cad อย่างดี (เขียนแบบงานก่อสร้าง) มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลักตามที่กฎหมายกำหนด, วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1 อัตรา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี งานออกแบบก่อสร้าง วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด, นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี งานพิธีการและความร่วมมือต่างประเทศ วุฒิ ปริญญาโท ด้าน ภาษาอังกฤษ (หากมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในระดับดีที่สุดหรือขั้นสูงสุด มีคะแนนสอบ TOEFL 550 คะแนน หรือคะแนนสอบ IELTS 5.0 คะแนน และมีความรู้ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ), นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปริญญาโท ด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปริญญาตรี ด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา สำนักประกันคุณภาพ งานประเมินคุณภาพ วุฒิ ปริญญาโททุกสาขา สอบถามและสมัครที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6061-6066 รับถึง 30 มิ.ย.นี้.

หมึกเขียว

12 มิ.ย. 2557 11:37 12 มิ.ย. 2557 11:37 ไทยรัฐ