วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บังคับ ร.ร.นานาชาติสอนประวัติศาสตร์

ดร.กมล รอดคล้าย

สพฐ.แยกวิชาเฉพาะเพิ่มหน้าที่พลเมือง เร่งชำระตำราเริ่มใช้เทอม 2

ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองว่า ในวันที่ 13 มิ.ย.นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ซึ่งมีนายวินัย รอดจ่าย ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธาน โดย สพฐ.มีกรอบการดำเนินงานใน 3 เรื่องคือ 1.การแยกวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองเป็นวิชาเฉพาะเหมือนกับวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยทั้ง 2 วิชาจะมีชั่วโมงเรียนวิชาละ 1 คาบต่อ 1 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการ กพฐ. ได้ให้นโยบายไว้ว่าการแยกชั่วโมงเรียนออกมาจะต้องไม่กระทบกับเด็ก

รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า 2.การปรับปรุงเนื้อหาและทบทวนจุดเน้นให้ชัดเจน โดยเน้นการเรียนการสอนในเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นชาติไทยให้มากขึ้น ส่วนวิชาหน้าที่พลเมืองก็จะเน้นการสอนเรื่องของสิทธิหน้าที่ การเคารพสิทธิของผู้อื่น ความมีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คอร์รัปชัน และ 3.อาจมีการจัดทำแบบเรียนประวัติศาสตร์ที่เป็นแบบเรียนหลักของประเทศ พร้อมจัดทำคู่มือประกอบการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ อาจต้องออกแนวปฏิบัติหรือประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่ง รวมทั้งโรงเรียนนานาชาติที่เดิมไม่เคยสอนวิชาประวัติศาสตร์ให้ต้องจัดการเรียนการสอนด้วย เนื่องจากที่ผ่านมาโรงเรียนนานาชาติมีเด็กไทยที่พ่อแม่มีฐานะดีเข้าเรียนเกือบครึ่ง อย่างไรก็ตามกรอบดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเห็นของคณะกรรมการฯ

“สพฐ.ได้วางกรอบเวลาในการดำเนินการ โดยหลังประชุมในวันที่ 13 มิ.ย.นี้แล้ว จะมีการเสวนานักวิชาการและนักประวัติศาสตร์ เพื่อนำตำรามาชำระ พร้อมจัดทำคู่มือการเรียนการสอน และวางโครงร่างให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน จากนั้นภายในเดือน ก.ย. จะเร่งพิมพ์ตำราเรียนฉบับลำลอง ก่อนที่จะเร่งชี้แจงศึกษานิเทศก์และอบรมครู เพื่อให้ทันใช้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557” ดร.กมลกล่าว.

ดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง 12 มิ.ย. 2557 02:30 12 มิ.ย. 2557 02:31 ไทยรัฐ