วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

น่าห่วง! 'ยาบ้า' ยังครองแชมป์ยาเสพติด เผยเหตุ 'เพื่อนชวน' พบมากสุด

กรมการแพทย์เผย 'ยาบ้า' ครองแชมป์ผู้เสพมากสุด พบในชายมากกว่าหญิง และในวัยรุ่น 15-19 ปี สาเหตุส่วนใหญ่จากคำชวนของเพื่อน แนะหนทางห่างไกลยาเสพติด ชี้ผู้ปกครองดูแลลูกหลานใกล้ชิดและคบเพื่อนดี...

วันที่ 11 มิ.ย. 57 ที่ห้องประชุม อิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 15 หัวข้อ "ความท้าทาย : การบำบัดรักษาการติดยาเสพติดในอนาคต" ว่า จากสถิติของผู้เข้ารับการบำบัดรักษาที่สถาบันธัญญารักษ์ ปี 2556 พบว่า มีผู้ป่วยทั้งหมด 7,960 คน แบ่งเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 86.11 เพศหญิงร้อยละ 13.89 มีอายุช่วง 15- 19 ปี มากที่สุด จำนวน 1,422 คน คิดเป็นร้อยละ 18.12 ส่วนใหญ่พบในผู้ว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 44.54

สำหรับยาเสพติดที่ใช้มากที่สุด คือ ยาบ้าและไอซ์ คิดเป็นร้อยละ 66.74 สาเหตุที่เสพยามากที่สุด เพื่อนชวนเสพยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 58.33 รองลงมา คือ อยากทดลองเสพยา คิดเป็นร้อยละ 34.85 จะเห็นได้ว่า ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความสำคัญปัญหายาเสพติด โดยออกคำสั่งฉบับที่ 41/2557 ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนและให้ความสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเข็มแข็ง จริงจัง โดยเฉพาะ 1 เดือน และ 3 เดือนนี้ โดยกำหนดวัตถุประสงค์หลัก คือ "ลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดของประเทศ ขจัดความเดือดร้อนของประชาชน" เป็นจุดมุ่งเน้นที่สำคัญและเร่งด่วน เพื่อให้ปัญหาผู้ติดยาเสพติดลดลงอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด

กรมการแพทย์ โดยสถาบันธัญญารักษ์ เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจหลักในด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งดำเนินการวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการบำบัดรักษายาเสพติด เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดกลับมาเป็นคนดีของสังคม จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้รับทราบสถานการณ์ปัญหายาเสพติด และทิศทางนโยบายในการดำเนินงาน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ อันจะไปสู่การพัฒนางาน และการผลักดันนโยบายด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำคัญ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วน จำนวน 1,400 คน

ทั้งนี้ กรมการแพทย์ได้กำหนดให้การบำบัด รักษา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาการติดยาและสารเสพติด เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เสพ / ผู้ติดยาและสารเสพติด ได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน โดยมีมาตรการดังนี้ 1. พัฒนารูปแบบและกลไกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาและสารเสพติด 2.เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านบริการและวิชาการ ให้มีขีดความสามารถและทักษะในการแก้ไขปัญหา ผู้ติดยาและสารเสพติดระดับตติยภูมิ โดยสถาบันธัญญารักษ์มีการเปิดการอบรมสำหรับแพทย์และพยาบาล คือ หลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์ และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด 3.สร้าง / พัฒนาระบบบริการ service plan การรับ - ส่งต่อผู้ติดยาและสารเสพติด ให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน ภายในกรมการแพทย์และสถานพยาบาลในระดับภูมิภาค 4.พัฒนาสถานพยาบาลยาเสพติดให้ผ่านเกณฑ์การรับรองคุณภาพ (HA ด้านยาเสพติด) เพื่อสร้างหลักประกันว่าผู้ป่วยยาเสพติดทุกระบบการบำบัดรักษาจะได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี 

นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหายาเสพติดยังควรเริ่มจากครอบครัว ผู้ปกครองควรแนะนำบุตรหลานในการเลือกคบเพื่อน เพื่อให้เยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง ห่างไกลจากยาเสพติด และเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป.

กรมการแพทย์เผย 'ยาบ้า' ครองแชมป์ผู้เสพมากสุด พบในชายมากกว่าหญิง และในวัยรุ่น 15-19 ปี สาเหตุส่วนใหญ่จากคำชวนของเพื่อน แนะหนทางห่างไกลยาเสพติด ชี้ผู้ปกครองดูแลลูกหลานใกล้ชิดและคบเพื่อนดี... 11 มิ.ย. 2557 13:26 11 มิ.ย. 2557 17:03 ไทยรัฐ