วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภูมิพลังแผ่นดิน 3 เอกชน (ต่อ)

โดย ซี.12

ชุดสุดท้ายสำหรับผู้คนจากภาคเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูงของประเทศประกอบด้วย

61. นางศรีสอาด ชั้นสามารถ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอส.พี.แม็คคานิเคิล เอ็นจเนียริ่ง จำกัด 62. ม.ล.ศสิพร รัชนี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทดัชนีรัชนา จำกัด 63. ดร.สมชัย ว่องอรุณ ประธานกรรมการ บริษัทสตาร์ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) 64. ดร.สมชาย เอื้อพิพัฒนากูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัทไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 65. นายสมประสงค์ สหวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัทวนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
66. นายสมพงษ์ พิศาลกิจวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัทบางกอก รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด 67. นางสาวสมพร แซ่ตั้ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทไพลิน เลเซอร์ เมทเทิล จำกัด 68. นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ ประธาน หจก.สุรัตนพัฒนาการทอ 69. นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล หุ้นส่วนรองผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์ 70. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทมิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

71. นางสาวสุจินต์ สิงห์สมบุญ กรรมการ บริษัทไอ ซี ซี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 72. นางสาวสุชีรา ท้าวคำหลง กรรมการผู้จัดการ บริษัททูที คอนซัลติ้ง แอนด์ เมเนจเมนท์ จำกัด 73. นางสาวสุพร นภาโชติศิริ กรรมการบริหาร บริษัทเดคคอราม่า จำกัด 74. นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโส+ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทรารา 75. นางสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม ประธานกรรมการ บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด

76. ดร.สุวิทย์ ธนียวัน ประธานกรรมการ บริษัทอีโอโซลูชั่น จำกัด 77. นางสาวสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี มูลนิธิเอสซีจี 78. นางสาวเสาวนีย์ จิระวุฒิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทโมเดไทย จำกัด 79. นายอชิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง กรรมการผู้จัดการ บริษัทสำนักกฎหมายธีรคุปต์ จำกัด 80. นายอดิศร ศรีสุขใส รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

81. นายอดุลย์ นิลเปรม หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อ.วิศวกรรมโยธา 82. นายอนันต์ วรธิติพงศ์ ประธาน ที่ปรึกษา บริษัทดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด 83. พ.ญ.อภิรมย์ เวชภูติ ผู้ชำนาญการ คณะกรรมการสาธารณสุข 84. นางอภิราดี อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัทกาแล็กซี่เวิลด์ จำกัด 85. นางอรมัทน์ เธียรปรีชา ประธานกรรมการบริหาร บริษัทแฟนตาเซีย วิลล่า จำกัด

86. นางสาวอัจฉรีย์ งามพร้อมสกุล ผู้อำนวยการ บริษัทโอ.เอ็ม.แคน. แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด 87. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 88. นางสาวอุรุวัลย์ ฤดีพิพัฒนพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทแสงมิตร อีเลคตริค จำกัด 89. นางอุไรวรรณ หาญอุดมสุข รองประธานบริหาร บริษัทเรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูงของประเทศนี้มีรองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ ประธานหลักสูตร.
“ซี.12”

11 มิ.ย. 2557 09:09 11 มิ.ย. 2557 09:09 ไทยรัฐ