วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทำให้ถูกต้อง

โดย แจ๋วริมจอ

สำนักราชเลขาธิการมีจดหมายถึงสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อทีวี กรณีการใช้คำราชาศัพท์และคำบางคำให้ถูกต้อง เพื่อเป็นแบบ อย่างที่ดีแก่เยาวชนดังนี้ครับ

สำนักราชเลขาธิการใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่การใช้ราชาศัพท์ คำว่า “ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย” หรือที่ใช้อย่างย่อว่า “ทูล เกล้าฯถวาย”

ซึ่งสื่อต่างๆส่วนใหญ่ใช้ลงพิมพ์พาดหัวข่าวว่า “ทูลเกล้าฯ” ตลอด ทั้งอ่านออกเสียงว่า “ทูลเกล้า” โดยไม่มีคำว่า “ถวาย” ต่อท้ายนั้น เป็นการใช้คำที่ไม่ถูกต้อง ควรใช้ให้ถูกต้องทั้งเขียนและอ่าน

คือถ้าเขียนก็สามารถเขียนได้สองแบบคือแบบเต็มว่า “ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย” แบบย่อว่า “ทูลเกล้าฯถวาย”

สำหรับการอ่านนั้น ต้องอ่านเต็มเสมอว่า “ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย” ไม่ว่าจะเขียน

ในแบบเต็มหรือแบบย่อ จึงจะเป็นการเขียน และอ่านคำราชาศัพท์คำนี้อย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย

นอกจากนี้ ยังมีคำอีกคำหนึ่งที่แม้จะมิใช่คำราชาศัพท์ แต่สื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปมักใช้กันผิดเสมอๆเช่นกัน คำดังกล่าวคือคำว่า “ราชเลขาธิการ” และคำว่า “เลขาธิการพระราชวัง”

ถ้าใช้ราชเลขาธิการ และจะมีสำนักงานต่อท้าย ต้องใช้ว่า “ราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ” มิใช่ “ราชเลขาธิการสำนักพระราชวัง”

ถ้าใช้เลขาธิการพระราชวัง และจะมีสำนักงานต่อท้าย ต้องใช้ว่า “เลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง” มิใช่ “เลขาธิการพระราชวัง สำนักราชเลขาธิการ” ซึ่งเป็นการใช้ที่ผิด

ทั้งนี้ เพราะมีหน่วยราชการ 2 หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานอิสระ ไม่ขึ้นตรงต่อกระทรวง ทบวง กรมใด แต่มีนายกรัฐมนตรีอยู่ในตำแหน่งบังคับบัญชาทั้ง 2 หน่วยงานนี้ คือสำนักราชเลขาธิการ และสำนักพระราชวัง

สำนักราชเลขาธิการ มีราชเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ส่วนสำนักพระราชวังนั้น มีเลขาธิการพระราชวังเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ข้าราชการที่สังกัดหน่วยงานนี้ มีฐานะเป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งแก่สื่อมวลชนและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ทราบ

โดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ที่เป็นสื่อซึ่งเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วนั้น ควรจะต้องใช้คำดังกล่าวนี้ให้ถูกต้อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป.

‘‘แจ๋วริมจอ’’

10 มิ.ย. 2557 10:25 ไทยรัฐ