วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คสช.เรียกบุคคลรายงานตัวเพิ่มอีก 17 คน

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออกคำสั่ง ฉบับที่ 58/2557 ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม 17 คน ที่สโมสรทหารบก เทเวศร์  ในวันที่ 10 มิถุนายน ...

เมื่อเวลา 21.48 น. วันที่ 9 มิถุนายน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออกคำสั่ง ฉบับที่ 58/2557
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ระบุ เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหา บ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลเข้ามารายงานตัว ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ ในวันอังคารที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เวลา 10.00 -12.00 น. ดังนี้

1. นายชัยวัฒน์ อินทร์ชำนาญ
2. นางศรีศศิร์อร ทรัพย์เงินทอง
3. นายพงศ์ศักดิ์ ศรีบุญเพ็ง
4. นายเสน่ห์ จงจิตต์
5. นายจรัล อัมพรกลิ่นแก้ว
6.นายสรานุภล กองทอง
7.น.ส.กชพร แสงชัชวาลย์
8. นายวสันต์ งาหัตถี
9. นางกรรณิการ์ เทียนเงิน
10. นายชัยพฤกษ์ สมานรักษ์
11. น.ส.กรกนก ห่อมกระโทก
12. นายไพฑูรย์ สิงหา
13. นางอภิศรา สเวหาด
14. นายณัฐวุฒิ ด้วงนิล
15. นางพัชร์อริญ ตั้งรัตนาพิบูล
16. นายสุริยัน จันทไหว
17. น.ส.ดวงใจ พวงแก้ว

สั่ง ณ วันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2557
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออกคำสั่ง ฉบับที่ 58/2557 ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม 17 คน ที่สโมสรทหารบก เทเวศร์ ในวันที่ 10 มิถุนายน ... 9 มิ.ย. 2557 22:25 9 มิ.ย. 2557 22:51 ไทยรัฐ