วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อีสานโพล' หนุนกองทุนน้ำมันฯ จี้ปรับราคาพลังงานอิงตลาดโลก

"อีสานโพล" แนะรัฐหามาตรการช่วยคนรายได้น้อยใช้ก๊าซหุงต้มราคาถูก เห็นควรคงไว้กองทุนน้ำมันฯ รักษาเสถียรภาพราคาพลังงานไม่ให้ผันผวนสูง ชงปรับโครงสร้างราคาพลังงาน-ภาษีให้สอดคล้องตลาดโลก...

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 57 ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยผลงานวิจัย เรื่อง "การวิเคราะห์ผลกระทบของการปรับราคาขายปลีก LPG ต่อระบบเศรษฐกิจด้วยแบบจำลอง CGE" โดยระบุว่า การปรับราคาขายปลีก LPG จะส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคเพียงเล็กน้อย โดยการเติบโตของเศรษฐกิจที่แท้จริง และการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนลดลง รวมถึงชั่วโมงการจ้างงานโดยเฉลี่ยลดลง เนื่องจากเงินเฟ้อปรับสูงขึ้น ส่งผลต่อเนื่องให้อรรถประโยชน์ หรือความสุขของครัวเรือนลดลง ดังนั้น การที่รัฐมีมาตรการช่วยเหลือครัวเรือนรายได้น้อย และกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยในการใช้ก๊าซหุงต้มราคาถูก จึงเป็นมาตรการที่บรรเทาผลกระทบที่ตรงจุด เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อ่อนไหวต่ออัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น

ในส่วนของระดับจุลภาค พบว่า ปริมาณการใช้ LPG ของครัวเรือน ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจขนส่งทางถนน ลดลง ส่งผลต่อเนื่องให้การใช้พลังงานในภาคขนส่งลดลง การนำเข้า LPG มีแนวโน้มปรับตัวลดลง ขณะเดียวกัน ก็มีการหันไปใช้พลังงานอื่นๆ เช่น ถ่านและฟืน ไฟฟ้า น้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังเห็นว่า กองทุนน้ำมันฯ มีประโยชน์ในการรักษาเสถียรภาพราคาพลังงานในประเทศไม่ให้ผันผวนสูง แต่ไม่ควรใช้เพื่อการบิดเบือนกลไกราคาพลังงานมากเกินไป ซึ่งในท้ายที่สุดจะเกิดปัญหาสะสมตามมาและแก้ไขได้ยากในภายหลัง

ดังนั้น รัฐบาลควรมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน ให้สอดคล้องกับราคาตลาดโลกและโครงสร้างภาษีเชื้อเพลิงที่เหมาะสม รวมถึงสอดคล้องกับการส่งเสริมพลังงานทดแทนต่างๆ ที่ประเทศไทยมีศักยภาพ.

"อีสานโพล" แนะรัฐหามาตรการช่วยคนรายได้น้อยใช้ก๊าซหุงต้มราคาถูก เห็นควรคงไว้กองทุนน้ำมันฯ รักษาเสถียรภาพราคาพลังงานไม่ให้ผันผวนสูง ชงปรับโครงสร้างราคาพลังงาน-ภาษีให้สอดคล้องตลาดโลก... 9 มิ.ย. 2557 19:09 9 มิ.ย. 2557 19:30 ไทยรัฐ