วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เฟ้นหาเด็กเรียนดี สอบวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการเรียนดีและมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ในโควตาเรียนดี ระดับ ป.ตรี คณะวิทยาศาสตร์...

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบโควตา หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการนี้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

- นักเรียนเรียนดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
- นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลจากผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับจังหวัดหรือเทียบเท่า หรือผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ของคณะวิทยาศาสตร์ สจล. ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- นักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ทางเว็บไซต์ http://www.science.kmitl.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 20 มิ.ย. 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียน คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทร.0-2329-8000 ถึง 8099 ต่อ 6290 และ 0-2329-8400 ถึง 8411 ต่อ 294

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการเรียนดีและมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ในโควตาเรียนดี ระดับ ป.ตรี คณะวิทยาศาสตร์... 9 มิ.ย. 2557 15:53 9 มิ.ย. 2557 16:32 ไทยรัฐ