คสช.ฉบับที่ 54-56 ตั้งคณะนโยบายพลังงานแห่งชาติ 'ประยุทธ์' นั่งประธาน

ข่าว

  คสช.ฉบับที่ 54-56 ตั้งคณะนโยบายพลังงานแห่งชาติ 'ประยุทธ์' นั่งประธาน

  ไทยรัฐออนไลน์

   9 มิ.ย. 2557 15:36 น.

   คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 54-56 แต่งตั้ง 18 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ "ประยุทธ์" นั่งประธานกรรมการ "รองหัวหน้า คสช." นั่งรองประธาน...

   คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 54/2557
   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

   เพื่อให้การบริหารนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านพลังงานของประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงออกคำสั่งให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

   องค์ประกอบ

   1. หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการ

   2. รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ) รองประธาน

   3. รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรรมการ

   4. ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ

   5. ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ

   6. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการ

   7. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ

   8. ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ

   9. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ

   10. ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ

   11. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ

   12. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

   13. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ

   14. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ

   15. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ

   16. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ

   17. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ

   18. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรรมการและเลขานุการ

   อำนาจหน้าที่

   1. เสนอแนะนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

   2. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดราคาพลังงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ

   3. ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุน และเร่งรัดการดำเนินการของคณะกรรมการทั้งหลายที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เพื่อให้มีการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ

   4. ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ

   5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มอบหมาย

   สั่ง ณ วันที่ 6 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

   หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน

   ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มอบหมายให้รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ) กำกับดูแลการแก้ไขปัญหาและเสนอแนวทางในการกำกับนโยบายการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ ให้มีความเหมาะสมและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

   เพื่อให้การดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย จึงให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

   องค์ประกอบ

   1. รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ) ประธานกรรมการ

   2. ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ

   3. ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ

   4. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ

   5. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการ

   6. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ

   7. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ

   8. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ

   9. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรรมการ

   10. ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรรมการและเลขานุการ

   11. ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   อำนาจหน้าที่

   1. เสนอแนะนโยบาย แผนการบริหารและพัฒนา และมาตรการทางพลังงาน

   2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและโครงการทางด้านพลังงานของหน่วยงาน รวมทั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของแผนงานและโครงการดังกล่าวด้วย

   3. กำหนดราคาและอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามกรอบและแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมายในการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และตามกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง

   4. เสนอแนะนโยบายและมาตรการทางด้านราคาพลังงาน และกำกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ

   5. พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และมาตรการอื่นๆ ที่จะออกกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

   6. ขอให้กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใดๆ เสนอรายละเอียดทางวิชาการ การเงิน สถิติ และเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศได้

   7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือประธานกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมอบหมาย

   8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่ตามความจำเป็น

   สั่ง ณ วันที่ 6 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

   พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา

   หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

   คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 56/2557

   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

   เพื่อให้การบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงาน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงออกคำสั่งดังต่อไปนี้

   ข้อ 1 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานคณะหนึ่ง โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

   (1) เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการ

   (2) ปลัดบัญชีทหารบก กรรมการ

   (3) ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ

   (4) ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ

   (5) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ

   (6) เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรรมการ

   (7) อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ

   (8) อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรรมการ

   (9) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ

   (10) อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรรมการ

   (11) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ

   (12) นายกสภาวิศวกร กรรมการ

   (13) นายกสภาสถาปนิก กรรมการ

   (14) ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรรมการและเลขานุการ

   ข้อ 2 ให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงงาน มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

   (1) เสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

   (2) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ทั้งนี้ ตามแนวทางหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนด

   (3) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือ หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน

   (4) เสนออัตราการส่งเงินเข้ากองทุนสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

   (5) เสนอชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

   (6) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

   (7) ยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษ

   (8) พิจารณาอนุมัติคำขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามแนวทาง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนด

   (9) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือ

   (10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมอบหมาย

   สั่ง ณ วันที่ 6 มิถุนายน พุทธศักราช 2557

   พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

   หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 01:53 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์