วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนุน 'เครือข่ายวัฒนธรรม' เทิดทูนสถาบันชาติ-ศาสนา-กษัตริย์

สวธ.ชวนคนไทยเทิดทูนสถาบันชาติ-ศาสนา-กษัตริย์ ประสานความร่วมมือเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั้งศิลปินแห่งชาติ-พื้นบ้าน ร่วม...

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 57 นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปกป้องเทิดทูน ดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจประชาชนชาวไทยนั้น สวธ.จึงมีแนวคิดในการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ด้วยการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทางวัฒนธรรม ทั้งศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงพระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่คนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความใกล้ชิดกับพระเจ้าแผ่นดินมากยิ่งขึ้น

อธิบดี สวธ. กล่าวต่อว่า ต้องยอมรับว่า คนไทยรุ่นใหม่ ห่างเหินกับ 3 สถาบันหลักของประเทศ ทั้งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่จะต้องร่วมมือกันกับทุกภาคส่วนที่จะทำให้คนไทยรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเข้าถึง ทั้ง 3 สถาบัน อย่างใกล้ชิดไปพร้อมๆ กัน โดยหลักการ ได้วางแนวทางรูปแบบการจัดกิจกรรมในชุมชน โดยการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นผู้ใหญ่สู่รุ่นเยาวชน เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินของพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่ต่างๆ

ส่วนอีกทางหนึ่ง คือ การจัดกิจกรรมให้เยาวชนไปสืบค้นถึงพระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัว โดยอาจจะไปสอบถามคนในครอบครัว ชุมชน ศาสนสถาน หรือผู้ที่เคยเข้าเฝ้าฯ พระองค์ หรือแม้แต่การค้นคว้าในห้องสมุด หรือศูนย์เฉลิมราชย์เฉลิมพระเกียรติฯ จากนั้นนำมาถ่ายทอดออกมาในรูปแบบเรียงความ บทความ เพลง บทละคร ภาพยนตร์ หรือสื่อต่างๆ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองในด้านต่างๆ มาโดยตลอด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชุมชนด้วย นอกจากนี้ สวธ. จะมีการสร้างแรงจูงใจในการค้นคว้าหาความรู้ ด้วยการ ให้รางวัล เชิดชูความสามารถ ทั้งตัวบุคคล และชุมชนต้นแบบ ในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติด้วย.

สวธ.ชวนคนไทยเทิดทูนสถาบันชาติ-ศาสนา-กษัตริย์ ประสานความร่วมมือเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั้งศิลปินแห่งชาติ-พื้นบ้าน ร่วม... 9 มิ.ย. 2557 14:36 9 มิ.ย. 2557 15:05 ไทยรัฐ