วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โรดแม็ปวัฒนธรรม ลุยเดินหน้าประเทศ

นายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ วธ.ได้ดำเนินการจัดทำโรดแม็ปเดินหน้าประเทศด้วยมิติทางวัฒนธรรมปี 2557 เสร็จเรียบร้อยแล้ว แบ่งเป็น 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์สร้างความสุข มีการสร้างกิจกรรมบันเทิง แสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อาทิ รายการดนตรีในสวนสาธารณะ เยาวชนรักดนตรี ดนตรีบำบัด ดนตรีไทยสายใยชุมชน การจัดการแสดงแสงเสียง ณ อุทยานประวัติศาสตร์ โครงการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมสัญจร โดยเปิดพื้นที่ในส่วน ภูมิภาค 10 จังหวัดนำร่องในการจัดแสดง สนับสนุนองค์ความรู้และจัดประชาคม โดยให้สภาวัฒนธรรมเป็นหลักและหารือถึงการปรองดองร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรม 2.ยุทธศาสตร์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ จัดกิจกรรมเน้นส่งเสริมความรักความผูกพัน และสร้างความสามัคคี อาทิ ละครเวทีสัญจร สร้างความปรองดอง และโครงการศิลปวัฒนธรรมรวมใจไทยทั้งชาติ 3.ยุทธศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม เน้นซ่อม สร้าง เสริมสังคมไทย อาทิ สร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม วินัย ความรับผิดชอบ ไม่ทุจริต เสริมสร้างความมีน้ำใจไมตรี เอื้ออาทรต่อกัน ทั้งนี้ตนจะนำโรดแม็ปดังกล่าว เสนอต่อหัวหน้าคณะฝ่ายสังคมจิตวิทยาพิจารณา และหากมีความเห็นชอบสามารถทำแผนปฏิบัติการได้ทันที.

นายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เผย ขณะนี้ วธ.ได้ดำเนินการจัดทำโรดแม็ปเดินหน้าประเทศด้วยมิติทางวัฒนธรรมปี 2557 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 9 มิ.ย. 2557 04:52 9 มิ.ย. 2557 04:52 ไทยรัฐ