วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โรดแม็ปวัฒนธรรม ลุยเดินหน้าประเทศ

นายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ วธ.ได้ดำเนินการจัดทำโรดแม็ปเดินหน้าประเทศด้วยมิติทางวัฒนธรรมปี 2557 เสร็จเรียบร้อยแล้ว แบ่งเป็น 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์สร้างความสุข มีการสร้างกิจกรรมบันเทิง แสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อาทิ รายการดนตรีในสวนสาธารณะ เยาวชนรักดนตรี ดนตรีบำบัด ดนตรีไทยสายใยชุมชน การจัดการแสดงแสงเสียง ณ อุทยานประวัติศาสตร์ โครงการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมสัญจร โดยเปิดพื้นที่ในส่วน ภูมิภาค 10 จังหวัดนำร่องในการจัดแสดง สนับสนุนองค์ความรู้และจัดประชาคม โดยให้สภาวัฒนธรรมเป็นหลักและหารือถึงการปรองดองร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรม 2.ยุทธศาสตร์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ จัดกิจกรรมเน้นส่งเสริมความรักความผูกพัน และสร้างความสามัคคี อาทิ ละครเวทีสัญจร สร้างความปรองดอง และโครงการศิลปวัฒนธรรมรวมใจไทยทั้งชาติ 3.ยุทธศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม เน้นซ่อม สร้าง เสริมสังคมไทย อาทิ สร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม วินัย ความรับผิดชอบ ไม่ทุจริต เสริมสร้างความมีน้ำใจไมตรี เอื้ออาทรต่อกัน ทั้งนี้ตนจะนำโรดแม็ปดังกล่าว เสนอต่อหัวหน้าคณะฝ่ายสังคมจิตวิทยาพิจารณา และหากมีความเห็นชอบสามารถทำแผนปฏิบัติการได้ทันที.