วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผย'หนุ่มสาวออฟฟิศ'สูญค่ารักษาปวดคอ-บ่าเรื้อรังปีละ2 หมื่นล้าน!

สำนักงานประกันสังคม สนับสนุนทุนวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบพนักงานประจำสำนักงานป่วยเป็นโรคปวดคอบ่าหลังจำนวนเป็นมาก ส่งผลให้ต้องเสียค่ารักษาปีละ 2.6 หมื่นล้านบาท...

รศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล หัวหน้าหน่วยวิจัยการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากการทำโครงการวิจัยการศึกษาปัจจัยเสี่ยงและการป้องกันการเกิดความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณคอ/บ่า หลังส่วนบนและหลังส่วนล่างในกลุ่มพนักงานประจำสำนักงาน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานเมื่อปี 2553 ผลการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ พบว่า ในปี 2555 มีผู้ทำงานในสำนักงานประมาณ 4.6 ล้านคน โดยในจำนวนนี้ผู้ทำงานส่วนหนึ่งมีอาการผิดปกติทางระบบกระดูก กล้ามเนื้อบริเวณคอ/บ่า หลังส่วนบนและหลังส่วนล่าง ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมดประมาณ 26,681 ล้านบาทต่อปี จึงได้ทำวิจัยในช่วงปี 2554-2556 โดยมีพนักงานทำงานสำนักงานเข้าร่วมโครงการวิจัย 524 คน แยกเป็นกลุ่มออกกำลังกาย 264 คนและกลุ่มไม่ออกกำลังกาย 260 คน

จากการติดตามผลในช่วง 1 ปีพบว่า กลุ่มออกกำลังกายโดยออกกำลังกายวันละ 2 รอบในเวลา 10.00 น.และ 14.00 น.รอบละ 5 นาทีทุกวัน มีอาการปวดคอ/บ่า 32 คน คิดเป็นร้อยละ 11 ปวดหลังส่วนบน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 6 และปวดหลังส่วนล่าง 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9

ส่วนกลุ่มไม่ออกกำลังกายมีอาการปวดคอ/บ่า 72 คน คิดเป็นร้อยละ 125 ปวดหลังส่วนบน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และปวดหลังส่วนล่าง 53 คน คิดเป็นร้อยละ 19 จากผลการศึกษาพบว่า การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเป็นประจำสม่ำเสมอสามารถลดความเสี่ยงต่อการปวดคอ/บ่าได้ร้อยละ 60 การปวดหลังส่วนบนได้ร้อยละ 66 การปวดหลังส่วนล่างได้ร้อยละ 60

นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า อาการปวดคอ/บ่า ปวดหลังส่วนบนและส่วนล่างของพนักงานประจำสำนักงานส่วนใหญ่เกิดจากการนั่งทำงานเป็นเวลานานๆ ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า และหลัง ไม่ได้มีการยืดหยุ่น ส่วนการรักษาหากเป็นระยะเริ่มแรกไม่ได้มีอาการปวดเรื้อรังก็ใช้สามารถแก้ไขได้โดยออกกำลังกายบริเวณคอ บ่า และหลัง อย่างสม่ำเสมอ แต่ถ้าอาการเรื้อรังการรักษาทำได้โดยการกินยา ทำกายภาพบำบัด ฉีดยา หรือผ่าตัด.

สำนักงานประกันสังคม สนับสนุนทุนวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบพนักงานประจำสำนักงานป่วยเป็นโรคปวดคอบ่าหลังจำนวนเป็นมาก ส่งผลให้ต้องเสียค่ารักษาปีละ 2.6 หมื่นล้านบาท... 8 มิ.ย. 2557 09:27 8 มิ.ย. 2557 10:26 ไทยรัฐ