วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 09/06/57

โดย หมึกเขียว

ความคิดฉลาดเลิศเลอย่อมไร้ค่า หาก ไม่นำสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ

หมึกเขียว ขอเอาใจช่วย คนฉลาดที่ไม่ยอมแพ้อุปสรรคและปัญหาให้เดินถึงเส้นชัยในชีวิต โดยเร็ววัน และขออาสาสรรหา ตำแหน่งงานดีๆ มาฝากกันที่ งานคือเงิน เช่นเคย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในภาควิชาสูติศาสตร์–เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word Microsoft Excel และ Microsoft Powerpoint อย่างดี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สนใจสมัครที่ www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline สอบถามที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร.0-2218-9773 ถึง 10 มิ.ย.นี้

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (คอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ วุฒิ ปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Software ที่เกี่ยวกับ Web page และอื่นๆ ตลอดจนรู้วิธีการในงานคอมพิวเตอร์อย่างดี มีความรู้ในการจัดระบบเครือข่าย และระบบการทำงานแบบเครือข่าย (Network) การดูแล รักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และงานการเรียนการสอน รวมถึงการใช้งานและปรับปรุงระบบฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุน สมัครที่ www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline สอบถามที่หน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โทร.0-2218-2017 ต่อ 325 ถึง 10 มิ.ย.นี้

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รับ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขา การศึกษา ด้านเทคโนโลยี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สนใจติดต่อที่ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 0-2564-3089 (-91) ต่อ 77056 ถึง 13 มิ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กองอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี รับ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติการ) 1 อัตรา อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานอย่างดี มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล, วิศวกรไฟฟ้า (ปฏิบัติการ) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทาง วิศวกรรมศาสตร์ ด้าน วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถออกแบบและคำนวณงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ฯลฯ และ ประเมินราคาเกี่ยวกับการสร้าง ติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุง และอื่นๆ เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี, ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงาน) 1 อัตรา เพศชาย วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีความรู้ความสามารถด้านช่างเทคนิค ควบคุมดูแล ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ภายในมหาวิทยาลัย สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานอย่างดี มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล, พนักงานขับรถยนต์ 4 อัตรา เพศชาย อายุ 25–35 ปี วุฒิ ประถมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์ในหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2 ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์และสามารถแก้ปัญหาเรื่องเครื่องยนต์เบื้องต้นได้ มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย และไม่เคยมีประวัติที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อทางราชการ มีใจรักงานด้านบริการและทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี, กองคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี รับ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี หรือ การเงิน มีความสามารถในการใช้ภาษา คอมพิวเตอร์ และ เครื่องใช้สำนักงานเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คล่องตัว และ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความรู้ความสามารถในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปได้ด้วยเหตุผล มนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยดี สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้ดี, หน่วยตรวจสอบภายใน รับ นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารธุรกิจทุกสาขา ต้องศึกษาด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (หากเป็นสาขาวิชาการบัญชี การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูล การสรุปประเด็นเพื่อการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office (หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน ด้านพัสดุ การบริหารงบประมาณ การประเมินระบบควบคุมภายใน การติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจสอบการปฏิบัติการ/การดำเนินงานของหน่วยงาน หรือมีใบประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หรือ Certified Internal Auditor (CIA) จะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้ดี, สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ รับ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา อายุ 20–35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ด้าน นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน มัลติมีเดีย นิเทศศิลป์ นฤมิตรศิลป์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ มีทักษะด้านพิธีกร ผู้บรรยายต้อนรับ และภาษาอังกฤษระดับดี มีความสามารถด้านการผลิตงานวีดิทัศน์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator, indesign, dreamweaver, Premiere หรือ Final Cut Pro มีความสามารถในการถ่ายภาพนิ่ง และ ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการประชาสัมพันธ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ), สำนักคอมพิวเตอร์ รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทาง วิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้พื้นฐานด้านการดูแลระบบสารสนเทศ มีความรู้ความสามารถในด้านระบบสารสนเทศ และ/หรือ ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย และ ด้านฐานข้อมูลอย่างดี มีความรู้เกี่ยวกับ Windows Based and Web Based Program ming เช่น Visual Basic, VB.NET.MS Access, JAVA, PHP, Apache, MySQL เป็นต้น สามารถออกแบบ เขียนโปรแกรมและฐานข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย และพัฒนา ดูแล แก้ไขโปรแกรมขององค์กรให้ทำงานได้อย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ขยัน อดทน และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เสมอ มีความรู้ด้านความมั่นคงบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างดี มีความสามารถด้านการประสานงาน อุทิศเวลาให้กับหน่วยงาน และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี, สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีความชำนาญและความสามารถในการเขียนโปรแกรม พัฒนาเว็บไซต์ และสร้างระบบฐานข้อมูลระบบงานวิจัย มีมนุษยสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีมได้ มีความรู้ความสามารถทางด้านฐานข้อมูล อย่างดี, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี มีความชำนาญและความสามารถในการใช้โปรแกรมด้านสถิติและการวิจัย (SPSS) และการใช้ โปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ words, Excel, PowerPoint อย่างดี มีประสบการณ์ทำงานด้านรับสมัครนิสิตนักศึกษาอย่างน้อย 2 ปี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีมได้ ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อส่วนรวม หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น สมัครที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 (อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทร.0-2473-7000 ต่อ 1104, 1111, 1112 ถึง 20 มิ.ย.นี้

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย รับ พนักงานบัญชีและการเงิน (4–7) ฝ่ายการเงินและบัญชี 1 อัตรา อายุ 20–35 ปี วุฒิ ขั้นต่ำปริญญาตรี สาขา การบัญชี หากเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ต้องดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับ 4 ในสายงานที่เริ่มต้นระดับ 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ด้านงบประมาณ ด้านภาษีอากร ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet อย่างดี หากได้รับการคัดเลือกต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันตามหลักเกณฑ์ของสภากาชาดไทย วงเงินค้ำประกัน 200,000 บาท หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน สมัครที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย ตึกอำนวยการนรธรรม ชั้น 4 โทร.0-2256-4078 (-80) ต่อ 22 ถึง 23 มิ.ย.นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พนักงานขายสินค้าหรือพนักงานคลังสินค้า) 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ ปฏิบัติงาน ณ โครงการร้านค้าเกษตรเพ็ตช็อป วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น MS Word, MS Excel ได้ มีความขยันและมนุษยสัมพันธ์ดี สมัครที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม โทร.0-2797-1900 ต่อ 1230 ถึง 25 มิ.ย.นี้.

หมึกเขียว

8 มิ.ย. 2557 09:18 8 มิ.ย. 2557 09:18 ไทยรัฐ