ข่าว

วิดีโอ

เกษตรระดมสหกรณ์ยกระดับพันธุ์ข้าว

นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการยกระดับการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีของสถาบันเกษตรกรว่า มีสหกรณ์ที่ร่วมโครงการเมล็ดพันธุ์ข้าว 75 สหกรณ์ เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 4 สหกรณ์ใน 37 จังหวัด คาดว่าจะมีเมล็ดพันธุ์คุณภาพประมาณ 30,200 ตันมูลค่า 604 ล้านบาท ทำให้เกษตรกรปลูกข้าวที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถนำไปปลูกในพื้นที่ประมาณ 2 ล้านไร่ คาดว่าจะได้ข้าวที่มีคุณภาพดี 1.1 ล้านตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 16,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ภาพรวมการผลิตและการตลาดข้าวของสหกรณ์ เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งมีสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่มีสมาชิกปลูกข้าว 3,000 กว่าแห่งหรือประมาณ 1,857 ล้านครัวเรือน มีสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 74 แห่ง และส่งเสริมเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ 6,494 ราย เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ โดยกรมฯ จะสนับสนุนเงินทุนให้แก่สหกรณ์ ด้วยโครงการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) วงเงิน 160 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ให้สมาชิกกู้ยืมไปลงทุนทำแปลงพันธุ์ หรือจัดหาปัจจัยการผลิต และขอรับซื้อคืนเมล็ดพันธุ์จากสมาชิก เนื่องจากเกษตรกรสมาชิกต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในการรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว จากสมาชิก ซึ่งมีราคาสูงขึ้นกว่าราคารับจำนำของรัฐบาล ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้พันธุ์ข้าวไทยมีส่วนดีขึ้น.

นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการยกระดับการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีของสถาบันเกษตรกรว่า มีสหกรณ์ที่ร่วมโครงการเมล็ดพันธุ์ข้าว 75 สหกรณ์ เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 4 สหกรณ์ใน 37 จังหวัด... 7 มิ.ย. 2557 04:53 7 มิ.ย. 2557 04:53 ไทยรัฐ