ข่าว

วิดีโอ

ภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่ 3

โดย ซี.12

หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูงของประเทศเป็นหลักสูตรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว

ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมยาวนาน 25 สัปดาห์แต่ใช้เวลาเพียงสัปดาห์ละ 1 วันทุกวันอังคารบ่ายถึงค่ำ เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน ถึงวันที่ 16 ธันวาคม2557

ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 3 นี้มี ข้าราชการ และ บุคคลในภาครัฐ เข้าร่วมหลักสูตรด้วยส่วนหนึ่งประกอบด้วย

1.นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 2.นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง 3.นายภาณุ อุทัยรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ ศอ.บต. 4.นายวิจารย์ สิมาฉายา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 6.นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 7.นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการและครูและบุคลากรทางการศึกษา 8.นายเกษมสันต์ จิณณวาโส หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9.นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 10.รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา 11.นายพรภพ อ่วมพิทยา รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 12.นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 13.นายอุทัย นพคุณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1

13.ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 14.ศ.นสพ. ดร.มงคล เตชะกำพุ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15.ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 16.รศ.ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 17.ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 18.รศ.ดร.นายแพทย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 19.ผศ.ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ สถาบันธรรมภิบาลมหาวิทยาลัย 20.พลอากาศตรี นพ.อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา

21.พลอากาศเอกสุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ 22.พลตรีพิเชษฐ คงศรี ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นกลาโหม 23.พลตำรวจตรีสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ 24.พันตำรวจเอกกฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ รองผู้บังคับการปราบปราม 25.พันตำรวจเอก ดร.อธิศวิส กมลรัตน์ รองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด1 26.นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการพิเศษฝ่ายสำนักงานอัยการสูงสุด

27.นายวิเชียร อุษณาโชติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 28.นางสาวทิพวรรณ บุศยพลากร รองผู้ว่าการ (การเงิน) การประปานครหลวง 29.ดร.ธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการ อาวุโส ธนาคารออมสิน 30.พันเอกนาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 31.นางนันทพร ดำรงพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 32.นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

สรุปรวมที่มาจากภาครัฐประมาณหนึ่งในสี่คือ 32 ราย จาก 121ราย.

“ซี.12”

6 มิ.ย. 2557 12:26 6 มิ.ย. 2557 12:26 ไทยรัฐ