ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 07/06/57

โดย หมึกเขียว

คนฉลาดไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างสูญเปล่า แต่จะใช้ทุกนาทีเพื่อเดินหน้าสู่เส้นชัยที่วาดฝัน ooสนใจเสาะหา ตำแหน่งงานดีๆ แวะเวียนกันมาได้ที่ งานคือเงิน

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กลุ่มงานบริหารทั่วไป รับ นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ต่อจากอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทาง สังคมและมานุษยวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยา ศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือ วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ, นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์, นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ต่อจากอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการทาง การบริหาร การเงิน การบัญชี หรือ คอมพิวเตอร์, นักจิตวิทยา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีต่อจากอนุปริญญาทางด้าน จิตวิทยา หรือ จิตวิทยาคลินิก (หากได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิกจะพิจารณาเป็นพิเศษ), กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางคอมพิวเตอร์ทุกตำแหน่ง มีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่รับการจัดจ้าง-30 ก.ย.2558 สอบถามและสมัครที่ฝ่ายการจัดการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 212 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัคร 9-13 มิ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ.เพชรบุรี วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์ สนใจติดต่อที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2849-7544 หรือที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร.0-3425-5790 หรือที่สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โทร.0-3259-4043 (-50) ต่อ 41008, 41003, 41006 ถึง 25 มิ.ย.นี้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 2 อัตรา ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน วุฒิ ปริญญาโท สาขา สถาปัตยกรรมที่สภาสถาปนิกรับรอง ต้องมีวุฒิปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรมภายใน หรือ มัณฑนศิลป์ มีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบ และ/หรือวิจัยด้านสถาปัตยกรรมภายใน มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างดี สมัครที่ห้องงานบุคคลและสื่อสารองค์กร อาคารสถาปัตยกรรมและการผังเมือง ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2986-9605 (-6), 0-2986-9434 ต่อ 3011,3012 ถึง 30 มิ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับ อาจารย์ 3 อัตรา สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขา พืชสวน เน้นทาง ด้านผัก ออกแบบและจัดสวน และ สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัย สมัครที่งานธุรการ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิท– ยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-4891 ถึง 30 มิ.ย.นี้ ooคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 2 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สนใจติดต่อที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร.0-2564-3001 (-9) ต่อ 3242, 3240 ถึง 30 มิ.ย.นี้

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดสำนักวิชาการศึกษา (สาขาวิชาบริหารการศึกษา) อายุไม่เกิน 50 ปี วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทาง การบริหารการศึกษา หรือ การจัดการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สภาวิชาการรับรอง มีความรู้และใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดย มีผลการทดสอบทางภาษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือ สถาบันที่สำเร็จการศึกษา หรือ มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL (paper–based) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือเทียบเท่า มีประสบ–การณ์ในการบริหารการศึกษา บริหารสถานศึกษา หรือ การนิเทศการศึกษา ไม่ต่ำกว่าหัวหน้างานหรือเทียบเท่าอย่างน้อย 2 ปี และ ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี, อาจารย์ 1 อัตรา (สาขาวิชาพลศึกษา) อายุไม่เกิน 50 ปี วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา พลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือเทียบเท่า ต้องมีวุฒิ ปริญญาตรีสาขาวิชาพลศึกษา และปริญญาโทสาขาวิชาพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา มีความรู้และใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยมี ผลการทดสอบทางภาษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือ สถาบันที่สำเร็จการศึกษา หรือมี ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL (paper–based) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.4 หรือเทียบเท่า (ผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี) สมัครที่หน่วยบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.0-5394-4210 รับถึง 30 มิ.ย.นี้

 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก รับ นักกิจกรรมพัฒนาเด็ก 1 อัตรา เพศหญิง วุฒิ ปริญญาตรี ด้าน ศึกษา สุขศึกษา สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมีความรู้เรื่องพัฒนาการเด็กและประสบการณ์ในการดูแลเด็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ), นักสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา เพศหญิง วุฒิ ปริญญาตรี สาขา สังคมสงเคราะห์ (หากมีความรู้เรื่องพัฒนาการเด็ก การทำจิตบำบัด หรือการสัมภาษณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ), นักจิตวิทยา 1 อัตรา เพศหญิง วุฒิ ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาคลินิก (หากมีความรู้เรื่องพัฒนาการเด็ก การทำจิตบำบัด การสัมภาษณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ), นักกฎหมาย 1 อัตรา อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (หากมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ และมีประสบการณ์การทำงานด้านการคุ้มครองเด็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ), พนักงานสื่อสารรณรงค์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (หากมีความรู้ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างดี อาทิ เว็บไซต์ Photoshop, Illustrator, In-design จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สมัครที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เลขท่ี 979 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทร.0-2412-1196, 0-2412-0739, 0-2864-1421 ถึง 30 มิ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ สังกัดสาขาวิชาการตลาด วุฒิ ปริญญาโท สาขา วิชาการตลาด (บธ.ม.) ต้องจบปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง, สังกัดสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วุฒิ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้อง จบปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สังกัดสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์, สังกัดสาขาวิชาโลจิสติกส์และปฏิบัติการ วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ วิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง, สังกัดสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ วุฒิ ปริญญาโท สาขา วิชาการเป็นผู้ประกอบการ การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง, สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วุฒิ ปริญญาโทขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต มีความรู้ด้านเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ เช่น C++, C#, PHP, HTML มีความรู้ด้านออกแบบฐานข้อมูลและภาษา สำหรับสืบค้นข้อมูล (SQL) และด้านการใช้โปรแกรมกราฟิก เช่น Adobe Photoshop, Adobe Flash (หากมีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ), สังกัดวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์ในการบริการ นำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ การนำเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ต้องมีบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (บัตรเงิน) หรือ ปริญญาโท สาขาวิชา การโรงแรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง (หากมีประสบการณ์ทำงานด้านโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (หากมีประสบการด้านการสอนจองตั๋วโดยสาร เครื่องบินจะพิจารณาเป็นพิเศษ) หรือ ปริญญาโท ทางด้าน ภาษาเกาหลี และ ภาษาจีน, สังกัดสาขาวิชาสื่อสารมวลชน วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขา อื่นๆ มีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ, สังกัดสาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วุฒิ ปริญญาโทนิเทศศาสตร์ การโฆษณาการ สื่อสาร การตลาด ศิลปะการแสดง ธุรกิจบันเทิง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ต้องจบปริญญาตรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (หากมีประสบการณ์สอนในระดับอุดม ศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ), สังกัดสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (หากมีประสบการณ์สอนนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สอบถามและสมัครที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 (อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทร.0-2473-7000 ต่อ 1104, 1111, 1112 รับถึง 30มิ.ย.นี้.

หมึกเขียว

6 มิ.ย. 2557 09:59 6 มิ.ย. 2557 09:59 ไทยรัฐ