ข่าว

วิดีโอ

ลุยล้างยาเสพติด

โดย สหบาท

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. ได้มีคำสั่งที่ 41/2557 เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด

ทำให้ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาธิการ ป.ป.ส.ได้กำหนด “มาตรการเร่งด่วน” 6 ข้อขึ้นมา

ได้แก่ การสกัดกั้นปราบปรามจับกุมและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด, การจัดระเบียบและเฝ้าระวังสถานบริการและสถานประกอบการ, การบำบัดรักษาและสร้างภูมิคุ้มกัน, การยึดและอายัดทรัพย์สินผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบ, การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และการติดตามรายงานผลการปฏิบัติต่อ คสช.

โดยมาตรการในแต่ละด้าน จะมีแนวทางในการทำงานที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติได้ในทันที พร้อมกับเพิ่มความเข้มขึ้นไปในระดับสูงสุด เพื่อให้การปฏิบัติการบรรลุผลตามที่ คสช.ได้สั่งการ สนองตอบต่อความคาดหวังของประชาชนและสังคมโดยรวม

พล.ต.อ.พงศพัศยืนยันว่า ที่จะต้องเน้นเป็นพิเศษก็คือ การหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งจะบูรณาการกำลังเข้าปฏิบัติการกวาดล้าง เอกซเรย์เชิงรุก เพื่อจัดการกับกลุ่มพ่อค้ารายย่อยอย่างเด็ดขาด โดยสำนักงาน ป.ป.ส.ได้กำหนดพื้นที่ชุมชนที่จะต้องดำเนินการไว้แล้ว 16,408 ชุมชน รวมทั้งชุมชนเฝ้าระวังสูงสุดอีก 50 แห่ง ทั้งในพื้นที่ กทม.และอีก 33 จังหวัดทั่วประเทศ

อีกข้อหนึ่งตามคำสั่ง คสช.ฉบับนี้ คือกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จะต้องถูกดำเนินคดีทางอาญาและวินัยทันที ซึ่งเลขาธิการ ป.ป.ส.ย้ำจะมีการดำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยเป็นไปตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐ มิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544

หากพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดเข้าไปสนับสนุนหรือช่วยเหลือ จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใดๆ เพื่อประโยชน์หรือให้ความสะดวกแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด รวมทั้งการคบหาสมาคมเป็นอาจิณ และเป็นผู้ประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดียาเสพติดในข้อหาสำคัญ เช่น ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย และมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

ให้ถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด!!!

ถึงเวลาลุยล้างยาเสพติดเข้มข้นอีกครั้งแล้ว.

สหบาท

5 มิ.ย. 2557 10:16 5 มิ.ย. 2557 10:16 ไทยรัฐ