วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พรรคไม่ควรสิ้นสภาพ

โดย

ประเทศไทยกำลังสร้างสถิติใหม่ ด้วยการมีรัฐธรรมนูญฉบับที่ 19 แทนรัฐธรรมนูญ 2550 ฉบับที่ 18 ที่ถูกยกเลิกไป เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราว มาใช้บังคับในอนาคตอันใกล้ ก่อนที่จะมีการยกร่างรัฐธรรมนูญถาวรเป็นฉบับที่ 20 เพื่อคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์

แต่ขณะเดียวกันก็มีรายงานข่าวว่า กกต.ได้มีหนังสือสอบถาม คสช.เกี่ยวกับสถานะของพรรคการเมือง เนื่องจากประกาศของ คสช. ฉบับที่ 11 ให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2550 มีผลให้ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองสิ้นสภาพไป กกต.เห็นว่าพรรคการเมืองสิ้นสภาพไปหมดแล้ว จึงไม่ควรมีการประชุมพรรค และ กกต.จะทวงเงินอุดหนุนคืน

ทุกครั้งที่มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ อาจมีปัญหาตามมาว่ามีองค์กรใด หรือกฎหมายฉบับใดบ้างที่สิ้นสภาพไปตามรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญทุกฉบับจึงควรเขียนให้ชัดเจน หรือถือเป็นประเพณีว่าองค์กรและกฎหมายต่างๆยังคงอยู่ต่อไป ถึงแม้รัฐธรรมนูญจะถูกยกเลิก เว้นแต่ว่าจะออกกฎหมายยกเลิก มิฉะนั้นอาจมีปัญหาในการปฏิบัติ เช่น เรื่องพรรคการเมือง

พรรคการเมืองเป็นองค์กรหลัก ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะฉะนั้น การเกิดขึ้น การดำรงอยู่ หรือการสิ้นไปของพรรค จึงควรเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน มิใช่เป็นไปตามคำสั่งของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่จะเป็นการยุบพรรคด้วยความผิดร้ายแรง เช่น ล้มล้าง หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตย ตั้งกองกำลังติดอาวุธต่อสู้ เป็นต้น

ถ้าทุกพรรคต้องสิ้นสภาพไป คสช.ก็มีอำนาจที่จะออกประกาศรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ได้ โดยถือเสียว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความปรองดองกับสมาชิกพรรค ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ควรให้พรรคดำเนินกิจกรรมการเมืองในกรอบของกฎหมายดีกว่าจะกดเอาไว้จนง่อยเปลี้ยพิการ เดินไม่เป็นหรือเดินไม่ได้ เมื่อจะต้องลงแข่งขันการเลือกตั้ง

รัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 เขียนถึงวัตถุประสงค์สำคัญของพรรคการเมืองไว้ตรงกันคือ “สร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชน และเพื่อดำเนินกิจการทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นั้น” ในทางนิตินัย พรรคต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่พรรคการเมืองที่แท้จริง ถึงจะจดหรือไม่จดทะเบียน หรือถูกสั่งยุบ ก็ยังคงเป็นพรรค

ในช่วงที่ว่างเว้นการเลือกตั้งประมาณปีเศษ เป็นช่วงเวลาของการสร้างความปรองดองและปฏิรูปประเทศ เรื่องสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งต้องปฏิรูปเร่งด่วน เพื่อให้ประชาธิปไตยเดินหน้าไปได้ คือการปฏิรูประบบพรรคการเมืองให้เป็นประชา-ธิปไตยแท้ ทั้งภายในพรรคและการบริหารประเทศ และต้องขจัดระบบธุรกิจการเมืองในพรรคที่กำลังเฟื่องฟู.

5 มิ.ย. 2557 08:44 5 มิ.ย. 2557 08:44 ไทยรัฐ