ข่าว

วิดีโอ

ฉลอง '103 ปี ลูกเสือไทย' ชวนภาคีทำดีไม่น้อยกว่า 100 ความดี

กทม.ปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชน มุ่งมั่นทำความดี มีคุณธรรมประจำใจ เป็นผู้ให้ มีเกียรติกว่าผู้รับ เผยโครงการ 100 ล้านความดี 103 ปีลูกเสือไทย พร้อมร่วมระวังภัยสารเสพติด...

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.57 นางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานเปิดโครงการ 100 ล้านความดี 103 ปีลูกเสือไทย ระวังภัยสารเสพติด พร้อมมอบพันธกิจแก่ผู้อำนวยเขต 50 สำนักงานเขต มอบโล่รางวัลการประกวดสวนสนามลูกเสือและยุวกาชาดกรุงเทพมหานครและบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาระเบียบวินัย ป้องกันภัยสารเสพติด เสริมสร้างจิตสาธารณะ" ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

โครงการ 100 ล้านความดี 103 ปีลูกเสือไทย ระวังภัยสารเสพติด เป็นโครงการที่กรุงเทพมหานครจัดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 อันเป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ประกอบกับปี 2554 เป็นปีที่กิจการลูกเสือไทยครบ 100 ปี และปีนี้เป็นปีที่ 4 ของโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ได้ทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้ทำความดีทั้งตนเองและครอบครัว โรงเรียนและชุมชน ภายใต้แนวคิด "ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาระเบียบวินัย ป้องกันภัยสารเสพติด เสริมสร้างจิตสาธารณะ" โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ที่เป็นนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 438 โรงเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประมาณ 200,000 คน ร่วมกันทำความดีแก่ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม ให้ได้คนละไม่น้อยกว่า 100 ความดี

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด ซึ่งถือวาระแห่งชาติที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ จึงรณรงค์ให้ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและครอบครัว ซึ่งได้มอบพันธกิจให้กับผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 เขต เพื่อเป็นพันธะสัญญาในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบได้ประพฤติตนอยู่ในคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาระเบียบวินัยตนเอง มีส่วนร่วมในการป้องกันภัยจากสารเสพติดอย่างบูรณาการ เป็นผู้มีจิตสาธารณะ และมุ่งหวังให้เกิดคุณธรรมประจำตนแก่เด็กและเยาวชน คือ "การเป็นผู้ให้ มีเกียรติกว่าเป็นผู้รับ"

สำหรับโครงการ 100 ล้านความดี 103 ปีลูกเสือไทย ระวังภัยสารเสพติด จะจัดกิจกรรมรณรงค์ไปยังกลุ่มเขตต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมทั้งจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยยาเสพติด อีก 2 ครั้ง ดังนี้ วันที่ 18 มิ.ย. กิจกรรมรณรงค์ฯ กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ และวันที่ 27 มิ.ย. 57 กิจกรรมรณรงค์ฯ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง กรุงเทพเหนือ กรุงเทพใต้ และกรุงเทพตะวันออก ณ ศูนย์กีฬาเยาวชน (มีนบุรี) เขตมีนบุรี ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนสร้างความดีอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เพื่อ “สร้างความดี พลเมืองดี” ที่ยั่งยืนต่อไป.

กทม.ปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชน มุ่งมั่นทำความดี มีคุณธรรมประจำใจ เป็นผู้ให้ มีเกียรติกว่าผู้รับ เผยโครงการ 100 ล้านความดี 103 ปีลูกเสือไทย พร้อมร่วมระวังภัยสารเสพติด... 4 มิ.ย. 2557 14:45 4 มิ.ย. 2557 16:59 ไทยรัฐ