วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทปอ.ถกแยกกระทรวงอุดมศึกษาฯ

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ในการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 4 มิ.ย.นี้ ที่ประชุมจะหารือเรื่องที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งในส่วนของการปฏิรูปการศึกษานั้น ทปอ.จะมีข้อเสนอด้านการศึกษา ได้แก่ นโยบายการผลักดันมหาวิทยาลัยให้เป็นอิสระ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีอิสระในการบริหารจัดการ ซึ่งขณะนี้มีร่างกฎหมายที่ยังค้างอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของรัฐบาลเดิมหลายฉบับ รวมถึงร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ...ด้วย, นโยบายการส่งเสริมงานวิจัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยแข่งขันกับนานาชาติได้, ทิศทางการผลักดันมหาวิทยาลัยสู่อาเซียน และนโยบายการแยกกระทรวงอุดมศึกษาและวิจัย เนื่องจากการปรับปรุงกระทรวง ทบวง ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงขณะนี้เป็นเวลา 12 ปีแล้ว เห็นได้ชัดว่าทำให้มหาวิทยาลัยตกต่ำลง เนื่องจากรัฐมนตรีที่เข้ามาดูแลกระทรวงศึกษาธิการจะเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานมากกว่าอุดมศึกษา ขอยืนยันว่าการขอแยกกระทรวงอุดมศึกษาและวิจัยไม่ใช่เรื่องใหม่ การเสนอต่อ คสช.ช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องฉวยโอกาส ทปอ.มีการหารือและตั้งคณะทำงานขึ้นศึกษามาตลอด เพราะมีปัญหาจริงๆ นอกจาก ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับแล้ว อุดมศึกษายังมีกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องที่ต้องการให้ คสช.ผลักดันอีก 2 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ กพอ.แล้ว และร่าง พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ...ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ กกอ.แล้ว ทั้งนี้ ร่างกฎหมายต่างๆ คสช.สามารถอนุมัติให้มีผลบังคับใช้ได้ทันที.

ทปอ.เตรียมเสนอนโยบายการผลักดันมหาวิทยาลัยให้เป็นอิสระ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีอิสระในการบริหารจัดการ 4 มิ.ย. 2557 02:44 4 มิ.ย. 2557 02:44 ไทยรัฐ