ผุด 3 โมเดลต้นแบบ'ศูนย์คุณธรรม' คืน'ความโปร่งใส'ทั่วไทย

ข่าว

  ผุด 3 โมเดลต้นแบบ'ศูนย์คุณธรรม' คืน'ความโปร่งใส'ทั่วไทย

  ไทยรัฐออนไลน์

   3 มิ.ย. 2557 15:17 น.

   ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รุกปั้นวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรง จัดเวทีสมัชชาคุณธรรม แก้ไขปัญหาด้านความซื่อตรงของคนไทย พร้อมเสนอ 3 ต้นแบบพื้นที่เรียนรู้ เพื่อฟื้นคุณธรรมสู่ประเทศไทย...

   ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ปัญหาคุณธรรมด้านความซื่อตรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย นับว่าอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริต คอร์รัปชัน ติดสินบน หรือการนำเอาสาธารณะสมบัติมาเป็นของตน ฯลฯ โดยมีดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน จากการสำรวจขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) เมื่อปี พ.ศ. 2556 ชี้ว่า ประเทศไทยได้คะแนนด้านความซื่อตรงเพียง 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 102 ของโลก นอกจากนี้ ยังมีผลสำรวจจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ระบุว่า ประเทศไทยสูญเสียเงินจากการคอร์รัปชันมากกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี จากวิกฤติด้านคุณธรรมของคนในสังคมที่เกิดขึ้นเหล่านี้ จึงเป็นที่มาของการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมขึ้นมา ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ภายใต้แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติของศูนย์คุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรวมตัวของภาคประชาสังคม ประชาชน หน่วยงานรัฐ และเอกชน อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านคุณธรรมในเครือข่ายของตน และก่อให้เกิดทิศทางการส่งเสริมคุณธรรมที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

   อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ.2557 นับเป็นปีแรกที่ศูนย์คุณธรรมได้ลงพื้นที่จัดตั้งเวทีสมัชชาคุณธรรมใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย โดยได้มีการลงพื้นที่ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาแล้ว ก่อนจะมาจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมของจังหวัดกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ ซึ่งนับว่าเป็นเวทีใหญ่อีกเวทีหนึ่ง เนื่องจากกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีประชากรมากกว่า 8 ล้านคน หรือ 14% ของประชากรทั้งประเทศ มีเขตการปกครองถึง 50 เขต 169 แขวง และยังเป็นเมืองแห่งธุรกิจอีกด้วย

   กรุงเทพฯ จึงเป็นพื้นที่เป้าหมาย ที่ศูนย์ฯ เล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ แนวคิดหลักในการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรมกรุงเทพฯ คือ “สร้างความซื่อตรงโปร่งใสในสังคม สู่วิถีชีวิตประชาชนทุกระดับ” ซึ่งศูนย์ฯ มีทิศทางการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการบูรณาการค่านิยมและวัฒนธรรมด้านความซื่อตรงร่วมกัน ผ่านกลไกหลักในการขับเคลื่อน 6 รูปแบบ ได้แก่ 1. การสำรวจสภาพปัญหาคุณธรรมด้านความซื่อตรงในแต่ละพื้นที่ 2. การจัดทำแผนฟื้นฟูคุณธรรมคนในชุมชนที่เหมาะสมกับสภาพสังคมนั้นๆ 3. การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการทำหน้าที่ฟื้นฟูคุณธรรมของสมาชิกในพื้นที่ของตน 4. การสร้างกลไกการประสานงานในระดับตำบล จังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ 5. การผลิตและเผยแพร่สื่อที่เป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูเยียวยาสังคมไทย และ 6. การร่วมมือกับองค์กรอื่นที่ดำเนินงานด้านการปฏิรูปประเทศไทยในด้านต่าง ๆ โดยศูนย์ฯ คาดว่า หลังจากการจัดเวทีสมัชชาในกรุงเทพมหานครและทุกภูมิภาคเสร็จสิ้นลงแล้ว จะเกิดแผนการพัฒนาคุณธรรมที่สามารถนำมาขยายผลไปสู่การสร้างวัฒนธรรมด้านความซื่อตรงให้เป็นวัฒนธรรมของคนทั้งประเทศได้ต่อไปในอนาคต

   ด้านนายณัชพล เกิดเกษม สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองกรุงเทพฯ ตัวแทนจากภาคองค์กร กล่าวถึงทิศทางการส่งเสริมพื้นที่เขตลาดกระบังเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านคุณธรรมว่า การขับเคลื่อนด้านคุณธรรมของพื้นที่เขตลาดกระบังนั้น จะเน้นการผลักดันความร่วมมือของเครือข่ายในพื้นที่ โดยการคัดเลือกหน่วยงานที่มีจุดเด่นในด้านต่างๆ มาทำหน้าที่พัฒนาคุณธรรมของคนในเขตร่วมกัน เช่น ในช่วงวิกฤติมหาอุทกภัย เขตลาดกระบังได้มีการขับเคลื่อน “ลาดกระบังโมเดล” เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ซึ่งโมเดลนี้ เกิดจากความร่วมมือของสภาพัฒนาการเมืองกรุงเทพฯ กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีการทำงานร่วมกันในเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ชาวบ้าน ทั้งด้านทุนทรัพย์ การเผยแพร่องค์ความรู้ในการป้องกันตัวเอง การจัดตั้งศูนย์พักพิงให้ผู้ประสบภัย ซึ่งโครงการนี้ ถือเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนความเข้มแข็งให้เขตลาดกระบัง โดยใช้หลักคุณธรรมเรื่องจิตอาสาและความสามัคคี เพราะหากขาดความร่วมมือจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไป การดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านอาจไม่ประสบความสำเร็จ และทำให้ทุกคนได้รับความเดือดร้อนยิ่งขึ้น

   นางมณี จิรโชติมงคลกุล ชุมชนพระยาประสิทธิ์ ตัวแทนจากภาคชุมชน กล่าวทิศทางการส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่ชุมชนพระยาประสิทธิ์ว่า ชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตดุสิต บนพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ และมีประชากรประมาณ 700 คน โดยถือเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีจุดเด่นในเรื่องวัฒนธรรมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน โดยทางชุมชนฯ จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ทุกคนได้ในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของคนไทยเป็นประจำทุกปี เช่น วันเข้าพรรษา วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ แต่ขณะเดียวกัน เราจะมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคุณธรรมเรื่องการพึ่งพาตนเอง ดังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” ให้เป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนด้วย

   สำหรับชุมชนพระยาประสิทธิ์เอง ได้มีทิศทางการดำเนินงานในเรื่องนี้โดยอาศัยหลักการ “ร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประโยชน์” โดยมีตัวอย่างโครงการให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้ว ได้แก่ โครงการธนาคารขยะ ซึ่งปลูกฝังให้คนในชุมชนมีวินัย เห็นความสำคัญของการจัดการขยะในบ้านของตนเอง เป็นต้น.

   อ่านเพิ่มเติม...

   วิดีโอแนะนำ

   ผวา! “ฝีดาษลิง” ระบาดครั้งแรกในโลก ไวรัสจากสัตว์สู่คน พบผู้ติดเชื้อแล้วในยุโรป-สหรัฐฯ
   05:17

   ผวา! “ฝีดาษลิง” ระบาดครั้งแรกในโลก ไวรัสจากสัตว์สู่คน พบผู้ติดเชื้อแล้วในยุโรป-สหรัฐฯ

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันพฤหัสที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:38 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์