ข่าว

วิดีโอ

Conclave/ gazette/ gazetteer

ตามท่านผู้ใหญ่ไปประชุมต่างประเทศ เมื่อเจอคำ conclave ผู้ใหญ่จะให้ผมคอยอยู่ข้างนอก เพราะ conclave หมายถึง การประชุมที่ไม่เปิดให้คนภายนอกฟัง พวกที่จะทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ท.ส. นายธง นายเวร หรือผู้ติดตาม ต้องทราบนะครับ อย่าไปปล่อยไก่ที่ไหน เขาไล่ออกมาแล้วจะหน้าแตก (เหมือนผม) เมื่อจะออกเสียงคำคำนี้ ก็ควรออกให้ถูกต้องว่า คอน-คเลฟ

This is your family matter. นี่เป็นเรื่องครอบครัวของคุณ It should be decided in a secret conclave. ก็ควรจะต้องตัดสินกันในที่ประชุมลับ

เคยเจอข้าราชการท่านหนึ่ง ออกเสียง gazette ว่า กาเซ็ทเต้ ฝรั่งงงกันทั้งห้องเลยครับ gazette ต้องออกเสียงว่า เกอะเสท หมายถึง หนังสือของทางราชการ ประเภทราชกิจจานุเบกษา หรือถ้าเป็นกริยา ก็จะหมายถึง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เอกอัครราชทูตไนจีเรียเรียกนายทหารอังกฤษท่านหนึ่งว่า General ที่หมายถึง ท่านนายพลเอก นายทหารท่านนั้นโบกมือ สั่นหัว แล้วพูดว่า ท่านทูตอย่าเพิ่งเรียกผมด้วยยศนั้น My promotion has not yet been gazetted. การเลื่อนยศของผมยังมิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับ

ส่วน gazetteer ออกเสียงว่า แกสิทเทีย หมายถึง รายชื่อประเทศ เมือง ภูเขา แม่น้ำ ฯลฯ ที่เรียงตามลำดับอักษร เป็นพวกอักขรานุกรมภูมิศาสตร์

เคยมีรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยใช้สลับกันกับ gazette

ทำให้ข้าราชการก้มหน้า แอบอมยิ้มกันทั้งห้องเลยครับ.

คุณนิติ นวรัตน์

2 มิ.ย. 2557 10:55 2 มิ.ย. 2557 10:55 ไทยรัฐ