วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยุทธศาสตร์ดันไทยศูนย์กลางธรรม-บาลีโลก

พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม รองเจ้าคณะภาค 6 ในฐานะประธานร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี พ.ศ.2558-2562 กล่าวว่า ขณะนี้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) แล้ว โดยจุดมุ่งหมายของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว คือ เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผู้สอบได้ตามหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และแผนกบาลี รวมทั้งเพิ่มปริมาณและคุณภาพผู้สอบผ่านธรรมศึกษา และบาลีศึกษา เสริมสร้างผู้สอบได้ให้เป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพ โดยวางแผนงานในการดำเนินงานต่าง อาทิ การนำวุฒินักธรรมบาลีให้สามารถเทียบวุฒิการศึกษาทางโลกได้ การจัดทำระบบการเรียนบาลีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสมาคมผู้จบเปรียญธรรม จัดโครงการ 1 ตำบล 1 พี่เลี้ยงทางธรรม-บาลี การพัฒนาประเทศ ไทยสู่การเป็นศูนย์การศึกษาและเรียนรู้พระพุทธศาสนาของโลก โดยพัฒนาการศึกษาธรรม ศึกษา และบาลีศึกษา สำหรับนานาชาติ ทั้งพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการสอบนักธรรมและบาลีของโลก ให้มีพระสงฆ์ต่างชาติมาสอบที่ประเทศไทย ส่วนสำนักเรียนที่มีความพร้อมให้มีการจัดหลักสูตรนักธรรมบาลีนานาชาติ เป็นต้น.

พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม รองเจ้าคณะภาค 6 ในฐานะประธานร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี 2 มิ.ย. 2557 01:46 2 มิ.ย. 2557 01:49 ไทยรัฐ