'คสช.' ประกาศฉ.22 จัดส่วนงาน-กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ข่าว

  'คสช.' ประกาศฉ.22 จัดส่วนงาน-กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

  ไทยรัฐออนไลน์

   23 พ.ค. 2557 18:09 น.

   "คสช." แถลง ฉ.22/2557 จัดส่วนงานความรับผิดชอบ แบ่งนั่งคุมงาน 8 ส่วน ด้าน กอ.รส.-สตช.-สมช.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ-สำนักงบประมาณ ขึ้นตรง คสช.


   ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 22/2557
   เรื่อง การจัดส่วนงาน การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

   เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงกำหนดส่วนงาน อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
   1. การจัดส่วนงาน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
   1.1 ระดับนโยบาย :​ ได้แก่
   1.1.1 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกอบด้วย หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ,รองหัวหน้าคณะฯ 4 ท่าน และเลขาธิการฯ 1 ท่าน
   1.1.2 คณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง
   1.2 ระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ : ได้แก่
   1.2.1 ฝ่ายความมั่นคง
   1.2.2 ฝ่ายเศรษฐกิจ
   1.2.3 ฝ่ายสังคมจิตวิทยา
   1.2.4 ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
   1.2.5 ฝ่ายกิจการพิเศษ
   1.2.6 ส่วนงานขึ้นตรง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
   1.3 ระดับปฏิบัติ : ได้แก่ ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกอบด้วย
   1.3.1 กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อ หัวหน้าคณะฯ
   1.3.2 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย

   2. อำนาจหน้าที่ ให้แต่ละส่วน มีหน้าที่ดังนี้
   2.1 ระดับนโยบาย
   2.1.1 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีหน้าที่ กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนโยบายเฉพาะหน้า และนโยบายระยะยาว เพื่อให้ส่วนงานระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และระดับปฏิบัตินำไปดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
   2.1.2 คณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง มีหน้าที่ให้คำแนะนำต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติร้องขอ หรือที่ริเริ่มขึ้นเอง
   2.2 ระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีหน้าที่ อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องตามความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติกำหนด
   2.3 ระดับปฏิบัติ มีหน้าที่ ปฏิบัติราชการ ตามนโยบายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติกำหนด

   3. การแบ่งมอบความรับผิดชอบ
   3.1 สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ : มี พลเอก อุดมเดช สีตบุตร เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด รับผิดชอบหน่วยงาน/ส่วนราชการ ที่ขึ้นตรงต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหน่วยงาน/ส่วนราชการที่มิได้กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานทั้งปวงของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมี พลโท ชาตอุดม ติตถะสิริ รองเสนาธิการทหารบกเป็นรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
   3.2 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย : มี แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้บัญชาการกองกำลังรักษาตวามสงบเรียบร้อย มีหน่วยงานในบังคับบัญชาประกอบด้วย กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 1-4 (กำลังของกองทัพไทย เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขึ้นควบคุมทางยุทธการ)
   3.3 ฝ่ายความมั่นคง : มี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง และมี พลเอกอักษรา เกิดผล เสนาธิการทหารบก เป็น รองหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง มีหน่วยงาน/ส่วนราชการในความรับผิดชอบ รวม 4 หน่วยงาน ได้แก่
   - กระทรวงกลาโหม
   - กระทรวงมหาดไทย
   - กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   - กระทรวงการต่างประเทศ
   3.4 ฝ่ายสังคมจิตวิทยา : มี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา และมี พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองเสนาธิการทหารบก เป็นรองหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา มีหน่วยงาน/ส่วนราชการในความรับผิดชอบ รวม 7 หน่วยงาน คือ
   - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   - กระทรวงศึกษาธิการ
   - กระทรวงสาธารณสุข
   - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   - กระทรวงวัฒนธรรม
   - กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   3.5 ฝ่ายเศรษฐกิจ : มี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ และมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ มีหน่วยงาน/ส่วนราชการในความรับผิดชอบ รวม 7 หน่วยงาน ได้แก่
   - กระทรวงการคลัง
   - กระทรวงพาณิชย์
   - กระทรวงอุตสาหกรรม
   - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   - กระทรวงพลังงาน
   - กระทรวงแรงงาน
   - กระทรวงคมนาคม
   3.6 ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม : มี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้บัญชาการทหารบก เป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และมี พลโท ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข รองเสนาธิการทหารบกเ เป็น รองหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีหน่วยงาน/ส่วนราชการในความรับผิดชอบ จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่
   - กระทรวงยุติธรรม
   - สำนักงานอัยการสูงสุด
   - สำนักงานป้องกันแล้วปราบปรามการฟอกเงิน
   3.7 ฝ่ายกิจการพิเศษ : มี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ และมี พลโท สุชาติ หนองบัว ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกำลังพล เป็นรองหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ มีหน่วยงานและส่วนราชการ ในความรับผิดชอบ จำนวน 20 หน่วยงาน ได้แก่
   - สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)
   - สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)
   - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   - สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
   - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
   - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.)
   - สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)
   - กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.)
   - สำนัักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
   - สำนักนายกรัฐมนตรี
   - สำนักราชเลขาธิการ
   - สำนักพระราชวัง
   - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   - สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   - ราชบัณฑิตยสถาน
   - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
   - สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
   - สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
   3.8 ส่วนงานขึ้นตรงกับหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่
   - กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
   - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   - สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   - สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   - สำนักงบประมาณ

   ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557

   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
   หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

   อ่านเพิ่มเติม...

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:05 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์