ไลฟ์สไตล์
100 year

ด่วน! โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เรียกประชุมวุฒิสภา 2 พ.ค. แล้ว

ไทยรัฐออนไลน์
1 พ.ค. 2557 13:45 น.
SHARE

โปรดเกล้าแล้ว พ.ร.ฎ. เรียกประชุมวิสามัญแห่งรัฐสภา 2 พ.ค. โดยแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศาล ปค.- แต่งตั้ง ป.ป.ช.

วันที่ 1 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักเลขาธิการวุฒิสภา ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2557 (พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ไว้ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2557 เป็นปีที่ 69 ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศ ซึ่งมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ข่าวแนะนำ

โดยนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลฯ ว่า ในขณะนี้อยู่ระหว่างการยุบสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา ได้แจ้งว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ที่วุฒิสภาจะต้องมีการประชุมเพื่อทำหน้าที่พิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

ตามมาตรา 132 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คือ การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ตามมาตรา 226 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และการเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ตามมาตรา 246 ประกอบกับมาตรา 206 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมควรเรียกประชุมรัฐสภา สมัยวิสามัญ ตามมาตรา 128 วรรคสาม เพื่อให้วุฒิสภาดำเนินการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 128 วรรคสามและวรรคสี่ และมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2557"

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2557 เพื่อให้วุฒิสภาดำเนินการประชุมตามมาตรา 132 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คือ การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง 

ตามมาตรา 226 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และการเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามมาตรา 246 ประกอบกับมาตรา 206 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค.2557

               

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชกฤษฎีกาประชุมสมัยวิสามัญวุฒิสภา

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 02:40 น.