วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สรรพากรเตือนนิติบุคคลยื่นภาษีถึงสิ้นพ.ค. ช้าโดนปรับ

สรรพากร เตือนนิติบุคคล ยื่นภาษี ถึงสิ้น พ.ค. ส่วนทางเน็ต ถึงวันที่ 9 มิ.ย.หากล่าช้า โดนปรับไม่เกิน 2 พันบาท วอนชำระให้ถูกต้องตามจริง เนื่องจากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบได้...

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี เปิดเผยว่า ขณะนี้เป็นช่วงกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี สำหรับบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มูลนิธิสมาคม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 หรือ ภ.ง.ด.55 พร้อมชำระภาษี (ถ้ามี) ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งในปีนี้วันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ ตรงกับวันศุกร์ ที่ 30 พ.ค. 2557
       
สำหรับผู้ที่ยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน www.rd.go.th จะได้รับการขยายเวลาออกไปอีก 8 วัน แต่เนื่องจากวันครบกำหนดขยายเวลาตรงกับวันหยุดราชการ ดังนั้น วันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต จะตรงกับวันจันทร์ ที่ 9 มิ.ย. 2557 ซึ่งขอให้ผู้เสียภาษีทุกรายที่ยื่นแบบฯ และชำระภาษีต้องยื่นให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เพราะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพากรในปัจจุบัน สามารถเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลการเสียภาษีของบริษัทต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
       
ทั้งนี้ ถ้าผู้เสียภาษียื่นแบบฯ เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด จะต้องชำระค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท และในกรณีมีภาษีที่ต้องชำระเพิ่ม จะต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของภาษีที่ต้องชำระ.

 

สรรพากร เตือนนิติบุคคล ยื่นภาษี ถึงสิ้น พ.ค. ส่วนทางเน็ต ถึงวันที่ 9 มิ.ย.หากล่าช้า โดนปรับไม่เกิน 2 พันบาท วอนชำระให้ถูกต้องตามจริง เนื่องจากมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบได้... 29 เม.ย. 2557 16:57 29 เม.ย. 2557 20:08 ไทยรัฐ