วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พม.มอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯให้ 156 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดงานประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 156 แห่ง...

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 29 เม.ย. 57 นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน “ประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2556” พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 156 แห่ง ณ ห้องอารียา ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

นายวิเชียร กล่าวว่า ปัจจุบันเกิดปัญหาสังคมมากมาย โดยเฉพาะปัญหาที่มีผลกระทบต่อสตรีและครอบครัว อาทิ ปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อสตรีและบุคคลในครอบครัว ปัญหาเด็กมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และนำไปสู่การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งนี้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน รวมถึงพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม จำเป็นต้องมีการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาสังคมในพื้นที่อย่างจริงจังและทันท่วงที ซึ่งต้องเป็นการดำเนินงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีภารกิจหลักในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลักที่รับผิดชอบเรื่องการบริหาร จัดการท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

นายวิเชียร กล่าวต่อว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในฐานะหน่วยงานระดับนโยบายที่รับผิดชอบภารกิจด้านการพัฒนาสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ได้ตระหนักถึงความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานดังกล่าว จึงได้จัดงาน “ประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2556” ขึ้นมา เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 156 แห่ง จาก 56 จังหวัด และได้รับรางวัล 5 ประเภท คือ


1.รางวัลสุดยอดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว 2.รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้านสตรีและครอบครัวต่อเนื่อง 3 ปี 3.รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ๔) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีด้านสตรีและครอบครัว 5.รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานชมเชยด้านสตรีและครอบครัว นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” การเสวนา เรื่อง “พลังท้องถิ่นกับการจัดการปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและครอบครัว” พิธีมอบรางวัลฯ และการจัดบูธนิทรรศการ เป็นต้น

"ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลทั้ง 156 แห่ง ได้มุ่งมั่นสานต่อภารกิจดังกล่าวต่อไป เพื่อให้สังคมมีความสงบสุข ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เกิดการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการดำเนินงานด้านสตรี
และครอบครัวต่อไป" นายวิเชียร กล่าวตอนท้าย

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดงานประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 156 แห่ง... 29 เม.ย. 2557 14:28 29 เม.ย. 2557 15:17 ไทยรัฐ