Thairath Logo
กีฬา

ศธ.ปรับเกณฑ์คัด 1 อำเภอ 1 ทุนรอบพิเศษ

Share :

ลดสอบเหลือแค่ 2 วิชา ขยับเพิ่มรายได้ครอบครัวต่อปีเป็น 2.5 แสนบาท

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินโครงการฯ รุ่นที่ 4 รอบ 3 ทำให้ทราบแน่ชัดแล้วว่ายังมีทุนเหลืออยู่ ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกทุนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เร็วที่สุด เพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพและเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสในทุกอำเภอทั่วประเทศอย่างแท้จริง โดยหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะเสนอบอร์ดนั้นคงหลักการว่าเป็นทุนเรียนดีสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย จำกัดรายได้ครอบครัวต่อปีจากเดิม 200,000 บาท เป็น 250,000 บาท และเน้นเป็นทุนศึกษาต่อในต่างประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ แบ่งทุนเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททุนสายสามัญ และทุนสายอาชีพ

ปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า การรับสมัครทุนรุ่นที่ 4 รอบพิเศษนี้จะเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ด้วย ส่วนการคัดเลือก หลักๆยังยึดการคัดเลือกแบบอิงกลุ่มอยู่ ดังนั้นทุกอำเภอจะคัดเลือกและเรียงลำดับคะแนนมาให้อำเภอละ 3 คน สำหรับการสอบเดิมจะสอบ 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม และภาษาอังกฤษ และการวัดความถนัดทางการเรียน หรือแอพพิจูดเทสต์ จะเหลือแค่ 2 วิชา คือ แอพพิจูดเทสต์ กับวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้น แม้หลักการของโครงการจะให้ไปเรียนในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ แต่ทักษะภาษาอังกฤษถือเป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ นอกจากนี้การพิจารณาคะแนนคัดเลือกทุนสายอาชีพจะดูจากคะแนนสอบ 60 นวัตกรรมที่เกิดจากผลงานทางทักษะวิชาชีพ 20 และสอบสัมภาษณ์ 20 ส่วนสายสามัญดูจากคะแนนสอบ 70 สัมภาษณ์ 20 และแฟ้มสะสมผลงาน 10 ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ จะนำหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงเสนอบอร์ดต้นเดือน พ.ค.นี้ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พ.ค.นี้เช่นกัน จากนั้น ศธ.จะทำแผนประชาสัมพันธ์โครงการฯ เดือน มิ.ย.และเปิดรับสมัครโดยเร็ว.

อ่านเพิ่มเติม...
สุทธศรี วงษ์สมานแอพพิจูดเทสต์ภาษาอังกฤษเพิ่มรายได้ครอบครัว