Thairath Logo
กีฬา

ว่ายน้ำ จัดทัพใหญ่ส่งเงือกจิ๋ว 81 คนลุย 'ซีเอจ'

Share :

สมาคมว่ายน้ำฯ เตรียมส่ง เงือกน้อย 81 คน ร่วมทำศึก เยาวชนอาเซียน "ซีเอจกรุ๊ป" ที่แดนลอดช่อง 5-9 มิถุนายนนี้ เพื่อลุ้นโควตายูธโอลิมปิกเกมส์ 2014 ที่ประเทศจีน...

วันที่ 27 เม.ย. นายธนาวิชญ์ โถสกุล “โค้ชตึก” เลขาธิการสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจบลงเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา สมาคมได้พิจารณาคัดเลือกนักว่ายน้ำเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนอาเซียน “ซีเอจกรุ๊ป” ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายนนี้ ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นรายการสุดท้ายสำหรับการทำสถิติเพื่อลุ้นโควตาไปทำศึกยูธโอลิมปิกเกมส์ 2014 ที่เมืองนานจิง ประเทศจีน โดยนักว่ายน้ำชุดซีเอจกรุ๊ปจำนวน 81 คนมีดังนี้(ตามกลุ่มอายุ)

กลุ่ม 1 (อายุ 16-18 ปี) ชาย จำนวน 16 คน ศุภกฤษฎิ์ พนานุรัตน์,ธนกฤต กิตติยะ,นวพรรษ วงค์เจริญ, ณภัทร เวชชศาสตร์,เจียรพงษ์ สังขะวัตร์, เสฏฐวุฒิ มโนมัยสกุล, ณัฐวัฒน์ อิ่มสำราญรัชต์,ณัฐพงศ์ ทิพย์เสถียร,ธนภูมิ เครือคำขาว ,พีรพัฒน์ เลิศสถาพรสุข ,ณิสิทธ จันทรากูลพงษ์ ,สุริยะ คำใหญ่ ,ชลชาติ ฐานกิตติคุณ ,พีรภาส จั่นจำรัส ,ภูวดล สุขเขียว , สุวพัชร กรอุไร

หญิง จำนวน 11 คน เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก, ขนิษฐา นิ่มดำ,ศุภสุตา สุนทรโชติ, อารยา วงษ์วาท ,กรกาญจนา สะเพียรชัย, เอมมิกา หิมะทองคำ ,ธันย์ชนก แสงสว่าง ,นัยน์ปพร วรเวช, สุธาสินี แป้นแก้ว, ภูษณิศา แสงโพลง, ณัฐสิณี อุ่นเกตุกุลเศรษฐ์

กลุ่ม 2 (อายุ 14-15 ปี) ชาย จำนวน 14 คน จิรภัทร ริมประนาม, จิรวิช เมธาวิรุฬห์, กลินท์ ทรัพย์วิวัฒนกุล, สุโภช พินิจจันทร์, เสฎฐนันท์ บัณฑรวรรณ, ธนกฤต เมฆเจริญ, สรวิชญ์ ฐาปนพงศ์พันธุ์, นาธาน สเติร์น ,ชวิศ จันทรุไทย ,ชินภัทร สายทอง, พงศ์ศรัณย์ ตั้งมั่นสกุล ,พลวัฒน์ เจริญกูล ,ภัทรศักดิ์ ผิวเหลือง, สืบสกุล คำตั๋น

หญิง จำนวน 12 คน เบ็ญจมาภรณ์ สังขะวัตร์, ภริตา ดำรงรัตน์, อจิรภาส์ มนตรีธิติ, ณัฏฐา ฐิตศิริ,ศุภวงศ์ อองละออ, สุดที่รัก วัชรบุศราคำ, ณัฐวศา ดีงาม, สุทธิกานต์ คำมูล ,ฝนปราย แย้มสรวล ,รัชภร วงศ์อนันต์ศักดิ์ ,สิตานันท์ ศรีสุวรรณ์ ,สุทัตตา เทพบุตร

กลุ่ม 3 (อายุ 12-13 ปี) ชาย จำนวน 12 คน รวิพล สง่าวรวงศ์ ,พัสกร ศรีดิลก ,ภูรี ใจยืน ,นรังค์ พรสิริภร ,ปัณณธร เลิศศศิภากร ,ตฤณภัทร โภคประเสริฐ ,จีระยุ โพธิ์คำ, ชยพล ไทยวัฒนะ, ธนกฤต อังคุละนาวิน, ธนนชัย จันทร์รักษา,สาริศ เพชรกูล, สุวัฒน์ วรปัทมศรี

หญิง จำนวน 16 คน นวพรรษ พิษณุวงษ์, ทิพย์สุดา คำมี, ญาตา กันตะเพ็ชร ,ปรียาภัทร์ ไชยกุล ,สิริกาญจน์ ศรีสุวรรณ์ ,วริศรา หงส์ฤทธิพันธ์ ,กนกวรรณ สังข์ทอง, ญดาพร อัจจุตมานัส ,ทิพากร มโนรถจตุรงค์ ,ธัญวรัตม์ เตชเจริญพานิช ,พชรพร วาสนะสมสิทธิ์ ,พลอยไพลิน โกศลวิบูลย์พงศ์ ,วารีรัชต์ อ้นแสน,สุพรรษา กังหันทอง, สุพิชญา วงศ์สวัสดิ์ และพลอย นิลมณีทรัพย์

อ่านเพิ่มเติม...
สมาคมว่ายน้ำฯรายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนอาเซียนซีเอจกรุ๊ปธนาวิชญ์ โถสกุลเลขาธิการสมาคมยูธโอลิมปิกเกมส์ 2014