วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


EGA เร่งยกเครื่องไอซีทีหน่วยงานรัฐจับมือสถิติเชื่อม GIN ทั่วประเทศ

EGA จับมือ สนง.สถิติฯ ดันให้สถิติจังหวัดหนุนงาน เชื่อมการดูแลเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ทั่วประเทศ โดยใช้จัดเก็บข้อมูลประชากรร่วมกับบริการคลาวด์ภาครัฐ ลดการซื้อเซิร์ฟเวอร์ใหม่เพื่อประมวลผลข้อมูล...

นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า การบูรณาการและยกระดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ EGA ในส่วนของระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ซึ่งเป็นการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมของประเทศ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่ และ ขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการอย่างมั่นคงปลอดภัย รวมถึงมีการบูรณาการระบบบริการภาครัฐที่ส่วนราชการสามารถใช้งานร่วมกันได้ และปัจจุบันมีหน่วยงานใช้งานแล้วประมาณ 2,300 หน่วยงาน ความสำเร็จหลังสิ้นปีงบประมาณ 2556 ที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 111.1 จากเป้าหมาย 2,000 หน่วยงานของแผนงานในปี 2556 เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจแนวทางการบูรณาการด้าน ICT มากขึ้น


ผู้อำนวยการ EGA กล่าวต่อว่า จากผลตอบรับอันดี EGA จึงเร่งพัฒนาการบริหารจัดการโครงการเพื่อให้สามารถดูแลหน่วยงานที่ใช้งาน เครือข่ายได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ล่าสุด EGA ยกระดับคุณภาพการบริการเครือข่าย GIN โดยขอความร่วมมือจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานภายใต้กระทรวงเดียวกัน คือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อร่วมเป็นหน่วยสื่อสารและประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นที่ระดับจังหวัด รวมถึงเป็นหน่วยรับติดต่อเบื้องต้นและสามารถแจ้งผู้ใช้บริการให้ติดต่อมายัง EGA ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานโครงการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ให้แก่บุคลากรตัวแทนของสำนักงานสถิติทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและองค์ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับเครือข่าย GIN แนวทางการพัฒนาเครือข่าย GIN, รวมถึงแนวทางการแจ้งปัญหามายัง EGA ทั้งนี้ เพื่อให้การปฎิบัติงานด้านความร่วมมือในการดูแลเครือข่าย GIN เป็นไปอย่างเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นผู้ใช้งานเครือข่าย

"สำนักงานสถิติเป็นหน่วยงานใหญ่ มีบุคลากรที่มีความพร้อม มีเครือข่ายสถิติทุกจังหวัดทั่วประเทศ และที่สำคัญยังเป็นหน่วยงานในกระทรวงไอซีทีเหมือนกัน ความร่วมมือครั้งนี้นอกจากเป็นการยกระดับงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมของประเทศ จะยิ่งตอกย้ำความร่วมมือของหน่วยงานในกระทรวงไอซีที โดยสำหรับเครือข่าย GIN ซึ่งทาง EGA เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายนั้น สำนักงานสถิติจังหวัดจะเข้ามาช่วยในด้านการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมและการ ประสานงานส่งเรื่องต่อให้ EGA นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ์บริการ GIN จากสถิติจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานของจังหวัดเองโดยตรง น่าจะยิ่งเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการของหน่วยงานต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น" นายศักดิ์ กล่าว

ด้าน นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ทางสำนักงานสถิติแห่งชาติเองก็ได้มีการใช้บริการของ EGA ในหลายส่วน ทั้งเครือข่าย GIN ระบบสื่อสารประชุมทางไกลหรือ GIN Conference และบริการคลาวด์ภาครัฐ หรือ Government Cloud Service เพื่อใช้ประโยชน์ในหลายๆ โครงการของทางสำนักงานสถิติ อาทิ การประมวลผลข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจ และระบบการให้บริการต่างๆ เช่น โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร โครงการพัฒนาเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง (Tablet) เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทำให้งบประมาณในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ภาครัฐลดลงได้มาก

ผอ.สำนักงานสถิติ กล่าวด้วยว่า ด้วยการเล็งเห็นประโยชน์ของบริการต่างๆ จาก EGA จึงมีความยินดีให้ความร่วมมือกับทาง EGA เพื่อตอบรับตามการดำเนินนโยบายของกระทรวงฯ และหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความแข็งแกร่งและร่วมผลักดันงานบริการ ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของภาคราชการไทยต่อไป.

EGA จับมือ สนง.สถิติฯ ดันให้สถิติจังหวัดหนุนงาน เชื่อมการดูแลเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ทั่วประเทศ โดยใช้จัดเก็บข้อมูลประชากรร่วมกับบริการคลาวด์ภาครัฐ ลดการซื้อเซิร์ฟเวอร์ใหม่เพื่อประมวลผลข้อมูล... 27 เม.ย. 2557 15:39 27 เม.ย. 2557 16:42 ไทยรัฐ