วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ที่ดินจังหวัดระดับต้น (ต่อ)

โดย ซี.12

การโยกย้ายเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอำนวยการระดับต้นในส่วนที่เหลือยังมีอีก 12 ราย ดังนี้

1.นายสมบูรณ์ สว่างกิจวัฒนา ที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาสวี เป็นที่ดินจังหวัดสงขลา สาขารัตภูมิ 2.นายชวลิต อัศวะมหาศักดา ที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช เป็นที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสองพี่น้อง 3.นายณรงค์ศักดิ์ พงศ์ผดุงเกียรติ ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด เป็นที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาเดิมบางนางบวช 4.นายธนู ปัญญะภาโส ที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเขมราฐ เป็นที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขาด่านขุนทด 5.นายสานิต นิยมดี ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนไทย เป็นที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย

6.นายจำเริญ นิ่มนนท์ ที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเกษตรวิสัยเป็นที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนไทย 7.นายพงศ์เทพ ชินสรนันท์ ที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาจัตุรัส เป็นที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง8.นายนริศ สำราญรื่น ที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ เป็นที่ดินจังหวัดชัยภูมิสาขาจัตุรัส 9.นายปิยะศักดิ์ สามัคคีวีระวัฒนะ ที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ เป็นที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย 10.นายชานนท์ สุบงกช ที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิ เป็นที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพล 11.นางณัทปภา ปาละสิงห์ ที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาพระพุทธบาท เป็นที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาบ้านหมี่ 12.นายณรงค์ เนตรไสว ที่ดินจังหวัดลพบุรี สาขาบ้านหมี่ เป็นที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาพระพุทธบาท
นอกจากนั้นยังมีการแต่งตั้งข้าราชการประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ไปดำรงตำแหน่งที่ดินจังหวัดอำนวยการระดับต้นอีก 8 รายคือ

1.นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์ วิศวกรรังวัดชำนาญการพิเศษ กลุ่มวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่ เป็นที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองเรือ 2.นายประสาน แสงมณีขจร นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร เป็นที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาวังทอง 3.นายสุนทร ชาญณรงค์ นิติกร ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัย กองการเจ้าหน้าที่ เป็นที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาบางระกำ 4.นายวิสุทธิ์ วงศ์วุฑฒิ นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร เป็นที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ

6.นายปัญญา เปล่งฉวี นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ เป็นที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง 7.นายสุภกิณห์ แวงชิน นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี เป็นที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ 8.นายกฤษฎิพงศ์ อร่ามรุ่งทรัพย์ นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานฯ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี เป็นที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาวารินชำราบ 9.นายอำนาจ แจ่มแจ้ง นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี เป็นที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง

รายสุดท้าย นายพินิจ เอี่ยมผา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานฝึกอบรมด้านการรังวัดฯ กองฝึกอบรม เป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน.

 

“ซี.12”

27 เม.ย. 2557 10:44 27 เม.ย. 2557 10:44 ไทยรัฐ