วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คณะสงฆ์ลพบุรีดันสร้าง "หมู่บ้านศีล 5"

พระราชพุทธิวราภรณ์ (ประเทือง อาภาธโร) เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ในฐานะเจ้าคณะ จ.ลพบุรี กล่าวว่า จากการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ จ.ลพบุรี ได้มอบนโยบายให้พระสังฆาธิการดำเนินงานตามนโยบายของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ที่ต้องการให้ส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านต่างๆ ปฏิบัติตามหลักศีล 5 เพื่อให้เกิดเป็นหมู่บ้านศีล 5 รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหน่วยอบรมประจำตำบล ซึ่งเป็นโครงการที่พระสงฆ์ลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ ทั้งนี้ทางนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้บรรยายให้ความรู้แด่พระสังฆาธิการ พร้อมทั้งประกาศนโยบายลพบุรีเมืองสะอาด โดยสะอาดทั้งกาย และสะอาดใจ รวมทั้งสั่งการให้หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนนำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติด้วย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรักษาศีล 5 ทุกหมู่บ้าน ทุกอำเภอ และทุกโรงเรียน.

พระราชพุทธิวราภรณ์ (ประเทือง อาภาธโร) เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ในฐานะเจ้าคณะ จ.ลพบุรี กล่าวว่า จากการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ จ.ลพบุรี 26 เม.ย. 2557 00:58 26 เม.ย. 2557 00:59 ไทยรัฐ