วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รื้อ 'ระบบจัดซื้อฯ สธ.' หวังขจัดคอร์รัปชัน

รื้อ 'ระบบจัดซื้อฯ สธ.' หวังขจัดคอร์รัปชัน

  • Share:

สธ.ประกาศปักธง มาตรการสร้างธรรมาภิบาลระบบจัดซื้อจัดหา 5 รายการ คือยา วัสดุทันตกรรม วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุสำนักงาน มีคณะกรรมการจัดหาติดตาม จัดทำแผนให้เสร็จใน 3 เดือน พร้อมประกาศใช้เร็วที่สุด...

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 57 นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และผู้บริหารระดับสูง ประชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เพื่อร่วมกันปฏิรูประบบการสร้างธรรมาภิบาล ระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะในประเด็นที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งสร้างระบบธรรมาภิบาล ในการจัดซื้อจัดจ้างที่สุจริต เป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆ
                
ในการสร้างธรรมาภิบาลระบบการบริหารจัดการ กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ศปท.) และตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกระทรวงสาธารณสุข 1 ชุด โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน มีอธิบดี ผู้ตรวจราชการทุกเขต สาธารณสุขนิเทศ ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ชมรมโรงพยาบาลชุมชน ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นกรรมการ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางและนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข โดยขณะนี้ได้จัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2557-2560 และมีคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนแผนให้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   

ทั้งนี้ มุมมองของ ป.ป.ช. ต่อกระทรวงสาธารณสุข เรื่องของการประพฤติมิชอบ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง บางแห่งดำเนินการจริง บางแห่งทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยเฉพาะเรื่องยา โดยในแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2557-2560 นี้ จะเริ่มพัฒนาธรรมาภิบาล ใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1. การจัดซื้อจัดหาวัสดุการแพทย์ที่ใช้ทั้งกระทรวง ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคใน 5 กลุ่ม ได้แก่ ยา วัสดุทันตกรรม วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุสำนักงาน โดยจะให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับทุกกรม มาร่วมวางระบบให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เพื่อจะเริ่มใช้โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ในการจัดซื้อดังกล่าวบางรายการอาจใช้ระบบการจัดซื้อร่วมระดับเขตและระดับกรม เช่น ยาบางรายการที่ใช้บ่อย ซึ่งจะสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกลงกว่าเดิมด้วย

2. การออกประกาศเกณฑ์จริยธรรมเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการขายการจัดซื้อจัดหายา โดยจะให้โรงพยาบาลทุกระดับ ตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกยาและจัดหายาเข้าสู่สถานพยาบาล มีการเปิดเผยข้อมูลราคาของแต่ละจังหวัดที่ซื้อได้ และการติดตามกำกับ และ 3. การวางแนวทางปฏิบัติในเรื่องสวัสดิการ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา รวมถึงเงินบริจาคที่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เช่นการศึกษาดูงาน การให้ทุน เพื่อไม่ให้ถูกธุรกิจครอบงำ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้